Документи з охорони праці

Будь-яке підприємство, установа чи організація, що використовують у своїй діяльності найману працю робітників, повинні передбачити порядок та основні правила взаємодії між підприємством і залученими робітниками. Для цього в компаніях розробляють та затверджують локальні нормативні акти з охорони праці. При підготовці будь-якого документа, а особливо документа з ОП, головне — дотриматися юридичних норм та чинного законодавства.

Повний перелік документів з охорони праці, які мають бути на підприємстві

Документи охорони праці на підприємстві

Види документів з охорони праці

Загалом документи з охорони праці регламентують питання, пов’язані зі збереженням життя, здоров’я і працездатності людини під час трудової діяльності. Серед них можна виділити такі групи документів:

  • положення (наприклад, Положення про службу охорони праці підприємства);
  • інструкції з охорони праці;
  • журнали (наприклад, журнал реєстрації вступного інструктажу з охорони праці);
  • затверджені наказами переліки (наприклад, перелік робіт підвищеної небезпеки, для проведення яких необхідна щорічна перевірка знань з охорони праці);
  • приписи служби охорони праці та ін.

Відповідальними за розробку та затвердження основних документів з охорони праці є роботодавці. Однак потрібно пам’ятати, що перелік документів з охорони праці для малого підприємства і великого можуть різнитися. Наприклад, на підприємстві, де працює 50 і більше осіб, роботодавець відповідним наказом має створити службу охорони праці. На малому підприємстві виконання функцій служби охорони праці може забезпечити і один працівник. Відповідно, залежно від ситуації на підприємствах будуть розроблятися різні документи з охорони праці.

Документи Дізнайтеся, які основні організаційно-розпорядчі документи з пожежної безпеки мають бути на підприємстві

2020 рік вніс свої корективи у створення безпечних умов праці та оформлення взаємовідносин між роботодавцем та працівниками. У зв’язку з поширенням COVID-19 та запровадженням в Україні карантину на багатьох підприємствах відбулися зміни в організації роботи. Скорочення, переведення на дистанційну форму роботи, оформлення відпустки за власний рахунок — все це потребує належного документального супроводу. Скачайте зразки документів, які у 2021 році допоможуть правильно організувати діяльність підприємства під час карантину.

1. Розділ про охорону праці у колективному договорі

Центральним документом, що встановлює виробничі та соціальні взаємовідносини між роботодавцем та персоналом, є колективний договір. Питання охорони праці у колективному договорі унормовують Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356‑XII та Закон про охорону праці.

Предметом регулювання колективного договору є визначення соціальних і трудових прав та обов’язків між роботодавцями і працівниками. Сторони можуть на власний розсуд передбачити в колективному договорі ті питання, які вважають необхідними.

Зокрема, у колдоговорі сторони передбачають забезпечення працівникам соціальних гарантій у галузі ОП на рівні, не нижчому за передбачений законодавством, їхні обов’язки, а також комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам, визначають обсяги та джерела фінансування зазначених заходів.

2. Положення про службу охорони праці

Положення про службу охорони праці на підприємстві регламентує структуру служби охорони праці, організацію її роботи, завдання та функції, права та відповідальність працівників СОП. Зразок Положення розроблено на основі Закону України «Про охорону праці» та Типового положення «Про службу охорони праці», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 № 255.

навчання інженера СОП

Вища школа Охорони праці запрошує на навчання!

3. Положення про навчання і перевірку знань з питань охорони праці на підприємстві

На основі Типового положення про навчання з питань охорони праці на підприємстві розробляють і затверджують відповідний локальний документ — Положення про навчання і перевірку знань з питань охорони праці на підприємстві. У ньому визначають порядок організації та проведення інструктажів, навчання (спеціального навчання), перевірки знань працівників з охорони праці, допуску до робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві. При розробленні Положення потрібно враховувати специфіку виробництва та вимоги галузевих і міжгалузевих НПАОП.

4. Наказ про проведення атестації робочих місць

Атестація робочих місць проводиться на підприємствах і в організаціях незалежно від форм господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працівників, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому. Щоб організувати атестацію видається наказ про проведення атестації робочих місць.

5. Наказ про результати атестації робочих місць

За результатами атестації видається наказ про результати атестації робочих місць

6. Графік проведення атестації робочих місць за умовами праці

Як додаток до наказу про проведення атестації робочих місць за умовами праці оформлюють графік проведення атестації робочих місць. Графік складає голова комісії з атестації. У ньому зазначають осіб — членів атестаційної комісії, відповідальних за кожен напрям роботи з атестації, та терміни виконання цих робіт.

7. Наказ про створення служби з охорони праці

Для організації роботи служби охорони праці на підприємстві необхідно видати комплексний наказ про створення служби охорони праці на підприємстві

8. Оформлення комплексних заходів з охорони праці

Забезпечення на підприємстві належних умов праці залежить від фінансування витрат на охорону праці, яке здійснює роботодавець. Щороку витрати на цю сферу відображають у комплексних заходах з охорони праці, безпосередню участь у розробленні яких беруть спеціалісти з ОП.

9. Наказ про створення комісії з розслідування нещасних випадків

Якщо на підприємстві стався нещасний випадок, що не підлягає спеціальному розслідуванню, роботодавець зобов’язаний створити комісію, яка проведе його розслідування. Наводимо зразок наказу про створення комісії з розслідування нещасних випадків.

10. Наказ про призначення відповідального за пожежну безпеку

Керівник підприємства зобов’язаний призначити відповідального за пожежну безпеку на підприємстві та закріпити цей обов’язок у локальних актах підприємства. Кандидатура відповідальної особи затверджується наказом або розпорядженням директора. Працівника, який виконуватиме такі обов’язки, в обов’язковому порядку мають ознайомити з наказом під підпис.

На великих підприємствах додатково призначаються відповідальні особи за протипожежну безпеку в окремих підрозділах компанії, що дозволяє більш ефективно підійти до процесу управління. Пропонуємо ознайомитись із зразком наказу про призначення відповідального за пожежну безпеку.

11. Наказ про забезпечення працівників спецодягом

Чинним документом, що регулює у 2021 році норми видачі спецодягу працівникам є Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості, затверджені наказом Держгірпромнагляду України від 29.05.09 № 62. У документі визначено види і строки носіння (використання) спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, необхідних працівникам для виконання виробничого процесу.

Новий онлайн-сервіс: Норми безплатної видачі ЗІЗ

Роботодавець зобов’язаний забезпечити спецодягом працівників, зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці. Для цього він видає наказ про забезпечення працівників спецодягом.

12. Наказ про призначення відповідального за електрогосподарство

Наказ про призначення відповідального за електрогосподарство передбачає, що особа, яка призначається на цю посаду має відповідати певним вимогам: мати відповідну групу з електробезпеки, вищу освіту енергетичного напряму та необхідний стаж роботи за цією спеціальністю.

Насамперед це стосується споживачів з електроустановками І-ої категорії надійності електропостачання. Тому під час призначення відповідального за електрогосподарство потрібно враховувати досвід роботи працівника та його освітній рівень.

13. Наказ про інструктажі з охорони праці на підприємстві

Інструктажі з ОП на підприємстві проводять відповідно до вимог Типового положення про навчання і перевірку знань з охорони праці № 15 від 26.01.2005. Тому наказ про проведення інструктажів з охорони праці на підприємстві видають з посиланням на цей нормативний документ.

14. Наказ про затвердження інструкцій з охорони праці в школі

Питання безпеки праці надзвичайно важливе у діяльності школи. Директор навчального закладу відповідає за створення безпечних умов навчально-виховного процесу згідно з чинним законодавством. Він організовує роботу щодо розроблення та періодичного перегляду інструкцій з ОП для працівників школи. Для їх затвердження директор школи видає наказ про затвердження інструкцій з охорони праці.

Документи з охорони праці Перевірте документацію з охорони праці на своєму підприємстві за чеклістом!

15. Звітність з охорони праці

Суб’єкти господарювання  зобов’язані вести первинний (оперативний) облік результатів своєї роботи, складати та подавати відповідно до вимог закону статистичну інформацію та інші дані, визначені законом. Перш ніж подавати звіти з охорони праці, перевірте, чи використовуєте ви чинні форми державних статистичних спостережень. 

16. Інструкції та журнали з охорони праці

Ознайомтеся з інструкціями та журналами з ОП, розміщеними на нашому порталі.

Організація вступного інструктажу з питань охорони праці на підприємстві Інструкції з охорони праці

Організація вступного інструктажу з питань охорони праці на підприємствіЖурнали з охорони праці

17. Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці

Згідно з пп. 3.13 та 3.14 глави 3 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці особам, які під час перевірки знань з охорони праці виявили задовільні результати, видається посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці. У посвідченні стисло зазначають перелік НПАОП, з яких працівник пройшов перевірку знань.

Якщо працівники проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці на своєму підприємстві,  видавати посвідчення в обов’язковому порядку потрібно лише тим, хто виконує роботи підвищеної небезпеки.

Чи проводити повторне навчання та перевірку знань новоприйнятого працівника

18. Наказ про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці

Важливою стадією забезпечення процесу навчання з питань охорони праці на підприємстві є етап перевірки знань працівників. З цією метою на підприємстві створюється комісія з перевірки знань з питань охорони праці, склад якої затверджується наказом роботодавця.

19. Наказ про затвердження графіка відпусток

Право на щорічну основну відпустку мають усі працівники, котрі працюють за трудовим договором. Наприкінці кожного року потрібно скласти графік відпусток на наступний рік. Наказ про затвердження графіка відпусток підписує директор підприємства.

Експертно-правова система Expertus: Охорона праці

20. Наказ про встановлення доплат за несприятливі умови праці

Керівник підприємства, де існує підвищений ризик для здоров’я працівників, після атестації робочих місць видає наказ, яким затверджує перелік шкідливих робіт і розмір доплат за них. Скачайте зразок такого документа.

21. Наказ про затвердження положення про систему управління охороною праці

З метою забезпечення належних умов праці найманих працівників та ефективного функціонування системи охорони праці керівник підприємства видає наказ про затвердження положення про систему управління охороною праці. Скачайте зразок наказу, розроблений нашим експертом.

22. Наказ про призначення інженера з охорони праці

На підприємстві, де працює 50 і більше осіб, роботодавець має створити службу охорони праці та призначити посадових осіб, які забезпечуватимуть вирішення питань охорони праці. Враховуючи специфіку конкретного підприємства, виконання функцій служби охорони праці може забезпечити і один працівник, без створення окремого спеціалізованого структурного підрозділу. Як правильно допустити до роботи такого фахівця.

Зверніть увагу! Зразки документів з охорони праці, наведені у статті, за потреби можна адаптувати до особливостей вашого підприємства. 

12 липня 2022
Законодавство зобов’язує роботодавців інформувати працівників про умови праці робочому місці. Якщо вони несприятливі — потрібно це вказати у наказі про прийняття на роботу. Як скласти наказ про прийняття на роботу зі шкідливими умовами праці без помилок, дізнайтеся зі статті.
3128 0 2 хвилини
6 липня 2022
Скачайте образец, который поможет организовать безопасные условия труда во время жары.
17 0 1 хвилина
6 червня 2022
Суб’єкти господарювання зобов’язані вести первинний (оперативний) облік результатів своєї роботи, складати і подавати статистичну інформацію та інші дані, визначені законом. Одним із видів такої статистичної інформації є «Звіт з праці» (квартальний), який подається за формою № 1-ПВ.
29114 0 4 хвилини
18 травня 2022
Звіт за формою № 1-ПВ (місячна) подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб за переліком, визначеним органами державної статистики. Який термін подачі звіту та як правильно його заповнити — дізнайтеся зі статті.
6715 0 3 хвилини
16 травня 2022
Скачайте шаблон бланка та зразок заповненої довідки про підтвердження стажу роботи для призначення пільгової пенсії коштом підприємств за результатами атестації
1164 0 1 хвилина
11 травня 2022
На час загрози збройної агресії роботодавець може запровадити дистанційну роботу. Для цього він видає зведений наказ про запровадження дистанційної роботи на період воєнного стану.
2426 0 1 хвилина
29 квітня 2022
Якщо роботодавець вирішує припинити простій і призупинити дію трудового договору з працівником через неможливість забезпечити роботою, він видає наказ про припинення простою та призупинення трудового договору
4639 0 1 хвилина
25 квітня 2022
Якщо підприємство або частина його структурних підрозділів не може функціонувати під час воєнного стану, керівник підприємства може оголосити простій. Для цього він видає наказ про оголошення простою під час воєнного стану.
30859 0 1 хвилина
12 квітня 2022
Скачайте зразок оформлення оперативного журналу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
113 0 1 хвилина
15 березня 2022
Скачайте зразок наказу про увільнення від роботи у зв'язку із призовом на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період
787 0 1 хвилина
3 березня 2022
Работодатель имеет право перевести работника без его согласия на другую работу на срок, необходимый для устранения или ликвидации чрезвычайной ситуации на предприятии. Как это сделать, не нарушив законодательство, рассказывает эксперт.
113 0 2 хвилини
Роботодавець має право перевести працівника без його згоди на іншу роботу на строк, необхідний, щоб усунути або ліквідувати надзвичайну ситуацію на підприємстві. Як зробити це, не порушивши законодавство, розповідає експерт.
147 0 3 хвилини
8 червня 2022
Конвенція покликана запобігати промисловим аваріям, які можуть спричинити транскордонні впливи, забезпечити готовність до них і реагування на них.
8167 0 1 хвилина
3 червня 2022
В інформаційних цілях надаємо перелік документів, які набули чинності 1 червня 2022 року
5199 0 2 хвилини
27 травня 2022
27 травня набув чинності Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення захисту прав працівників)».
8520 0 2 хвилини
18 травня 2022
Держстат оновив типові форми звіту з праці — місячну і квартальну
10155 0 1 хвилина
12 травня 2022
На період дії воєнного стану в Україні продовжено строк дії документів щодо дорожнього перевезення небезпечних вантажів
9051 0 1 хвилина
10 лютого 2022
6 січня 2022
17 грудня 2021
9 грудня 2021
19 жовтня 2021
7 жовтня 2021
5 жовтня 2021
24 серпня 2021
5 серпня 2021
13 липня 2021