Замовляйте онлайн або телефонуйте безплатно 0 800 212 312

Активуйте подарунковий доступ ▶ ▷

Довідник спеціаліста з охорони праці

Документи з охорони праці

Активуйте подарунковий доступ ▶ ▷

Зміст статті

 1. Розділ про охорону праці у колективному договорі
 2. Положення про службу охорони праці
 3. Положення про навчання і перевірку знань з питань охорони праці на підприємстві
 4. Наказ про проведення атестації робочих місць
 5. Наказ про результати атестації робочих місць
 6. Графік проведення атестації робочих місць за умовами праці
 7. Наказ про створення служби з охорони праці
 8. Оформлення комплексних заходів з ОП
 9. Наказ про розслідування нещасного випадку
 10. Наказ про призначення відповідального за пожежну безпеку
 11. Наказ про забезпечення працівників спецодягом
 12. Наказ про призначення відповідального за електрогосподарство
 13. Наказ про інструктажі з ОП на підприємстві
 14. Наказ про затвердження інструкцій з ОП у школі
 15. Звіт про травматизм на виробництві
 16. Звіт із праці № 1-ПВ (квартальний)
 17. Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці
 18. Інструкції та журнали з охорони праці
 19. Посвідчення про проходження навчання з питань пожежної безпеки
 20. Типовий план та програма навчання з ОП посадових осіб
 21. Наказ про затвердження графіка відпусток 2020

Перевірте свої знання з охорони праці

Будь-яке підприємство, установа чи організація, що використовують у своїй діяльності найману працю робітників, повинні передбачити порядок та основні правила взаємодії між підприємством і залученими робітниками. Для цього в компаніях розробляється та затверджується низка локальних нормативних актівінструкційнаказів тощо.

Документи з охорони праці регламентують питання безпеки працівників. Серед них можна виділити такі підгрупи: положення, інструкції, журнали проведених інструктажів. Також можна виділити в окрему підгрупу накази і розпорядження, якими закріплюються працівники, відповідальні за певні ділянки або обладнання, та переліки робочих місць з небезпечними або шкідливими умовами праці.

1. Розділ про охорону праці у колективному договорі

Центральним документом, що встановлює виробничі та соціальні взаємовідносини між роботодавцем та персоналом, є колективний договір. Предметом регулювання колективного договору є визначення соціальних і трудових прав та обов’язків між роботодавцями і працівниками. Сторони можуть на власний розсуд передбачити в колективному договорі ті питання, які вважають необхідними.

Зокрема, у колдоговорі сторони передбачають забезпечення працівникам соціальних гарантій у галузі ОП на рівні, не нижчому за передбачений законодавством, їх обов’язки, а також комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам, визначають обсяги та джерела фінансування зазначених заходів.

СкачатиРозділ охорона праці в колективному договорі

2. Положення про службу охорони праці

Положення про службу охорони праці на підприємстві регламентує структуру служби охорони праці, організацію її роботи, завдання та функції, права та відповідальність працівників СОП.

СкачатиПоложення про службу з охорони праці

Суміщення, сумісництво, підрядні відносини у сфері охорони праці

Документи з охорони праці
Ірина Шкарівськаадвокат, Київ
 

3. Положення про навчання і перевірку знань з питань охорони праці на підприємстві

На основі Типового положення про навчання з питань охорони праці на підприємстві розробляють і затверджують відповідне локальне положення — Положення про навчання і перевірку знань з питань охорони праці на підприємстві. Цей документ визначає порядок організації та проведення інструктажів, навчання (спеціального навчання), перевірки знань працівників з охорони праці, допуску до робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві. При його розробленні потрібно враховувати специфіку виробництва та вимоги галузевих і міжгалузевих НПАОП.

СкачатиПоложення про навчання і перевірку знань з питань охорони праці на підприємстві

4. Наказ про проведення атестації робочих місць

Атестація робочих місць проводиться на підприємствах і в організаціях незалежно від форм господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працівників, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому. Щоб організувати атестацію видається наказ про проведення атестації робочих місць.

Скачатизразок оформлення наказу про проведення атестації робочих місць за умовами праці на великому підприємстві

Скачатизразок оформлення наказу про проведення атестації робочих місць за умовами праці на невеликих підприємствах

5. Наказ про результати атестації робочих місць

За результатами атестації видається наказ про результати атестації робочих місць

Скачатинаказ про результати атестації робочих місць

Положення про організацію роботи з охорони праці в закладах освіти Атестація робочих місць за умовами праці: організовуємо проведення

6. Графік проведення атестації робочих місць за умовами праці

Як додаток до наказу про проведення атестації робочих місць за умовами праці оформлюють графік проведення атестації робочих місць. Графік складає голова комісії з атестації. У ньому зазначають осіб — членів атестаційної комісії, відповідальних за кожен напрям роботи з атестації, та терміни виконання цих робіт.

 
Скачатиграфік проведення атестації

7. Наказ про створення служби з охорони праці

Для організації роботи служби охорони праці на підприємстві необхідно видати комплексний наказ про створення служби охорони праці на підприємстві

СкачатиНаказ про створення служби з охорони праці

Положення про організацію роботи з охорони праці в закладах освіти Чи знаєте ви, що потрібно створювати на вашому підприємстві: службу з охорони праці чи відділ?

8. Оформлення комплексних заходів з охорони праці

Забезпечення на підприємстві належних умов праці залежить від фінансування витрат на охорону праці, яке здійснює роботодавець. Щороку витрати на цю сферу відображають у комплексних заходах з охорони праці, безпосередню участь у розробленні яких беруть спеціалісти з ОП.

Скачатиприклад оформлення комплексних заходів з охорони праці

9. Наказ про розслідування нещасного випадку

Нещасні випадки під час виконання трудових обов’язків, які призвели до втрати працівником працездатності на один робочий день чи більше, а також настання смерті працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов’язків, підлягають розслідуванню. Це передбачено п. 7 Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою КМУ від 30.11.2011 № 1232. 

Пропонуємо ознайомитись зі зразком оформлення наказу про розслідування нещасного випадку на підприємстві.

Положення про організацію роботи з охорони праці в закладах освіти Пропонуємо пройти тест та перевірити, чи добре ви знаєте алгоритм дій при розслідуванні нещасного випадку

Скачатинаказ про розслідування нещасного випадку

10. Наказ про призначення відповідального за пожежну безпеку

Як правило, функції та повноваження щодо підтримання належного стану протипожежної безпеки покладаються на спеціально призначену відповідальну особу. Кандидатура такої особи затверджується наказом або розпорядженням директора. На великих підприємствах додатково призначаються відповідальні особи за протипожежну безпеку в окремих підрозділах компанії, що дозволяє більш ефективно підійти до процесу управління. Пропонуємо ознайомитись із зразком наказу про призначення відповідального за пожежну безпеку.

СкачатиНаказ про відповідального за пожежну безпеку

11. Наказ про забезпечення працівників спецодягом

Чинним документом, що регулює норми видачі спецодягу працівникам є Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості, затверджені наказом Держгірпромнагляду України від 29.05.09 № 62.

Пропонуємо ознайомитись з прикладом наказу про забезпечення працівника спецодягом.

Скачатинаказ про забезпечення працівників спецодягом

12. Наказ про призначення відповідального за електрогосподарство

Наказ про призначення відповідального за електрогосподарство передбачає, що особа, яка призначається на цю посаду має відповідати певним вимогам: мати відповідну групу з електробезпеки, вищу освіту енергетичного напряму та необхідний стаж роботи за цією спеціальністю.

Насамперед це стосується споживачів з електроустановками І-ої категорії надійності електропостачання. Тому наказ про відповідального за електрогосподарство, для споживачів вказаної категорії електроустановок, повинен спиратись на освіту та досвід роботи працівника. Якщо йдеться про наказ призначення відповідального за електрогосподарство на підприємстві, де електроустановка ІІ-ої або ІІІ-ої категорії надійності (напруга до 1 кВ), то вимоги до призначеної особи менш жорсткі (група електробезпеки не нижче четвертої).

Скачатинаказ про відповідального за електрогосподарство

Положення про організацію роботи з охорони праці в закладах освіти Дізнайтеся зі статті: чи призначати відповідального за електрогосподаство?

13. Наказ про інструктажі з охорони праці на підприємстві

Інструктажі з ОП на підприємстві розробляються відповідно до вимог Типового положення про навчання і перевірки знань з охорони праці № 15 від 26.01.2005. Тому наказ про проведення інструктажів з охорони праці на підприємстві видають з посиланням на цей нормативний документ.

Скачатинаказ про інструктаж з охорони праці на підприємстві

14. Наказ про затвердження інструкцій з охорони праці в школі

Питання безпеки праці надзвичайно важливе у діяльності навчально-виховного закладу. Керівник (ректор, директор, завідувач) навчального закладу відповідає за створення безпечних умов навчально-виховного процесу згідно з чинним законодавством. Він організовує роботу щодо розроблення та періодичного перегляду інструкцій з ОП для працівників та учнів (студентів, слухачів та ін.). Для затвердження інструкцій в школі має бути виданий відповідний наказ. Пропонуємо скачати приклад наказу про затвердження інструкцій з охорони праці.

Скачатиприклад наказу про затвердження інструкцій з охорони праці в школі

15. Звіт про травматизм на виробництві

Відповідно до наказу №242 від 18.08.2014 Державної Служби Статистики України служба ОП підприємства повинна подавати річний звіт з охорони праці «Звіт про травматизм на виробництві у 20__ році» до територіального органу Держстату.

Скачатизвіт про травматизм на виробництві

16. Звіт із праці № 1-ПВ (квартальний)

Суб’єкти господарювання  зобов’язані вести первинний (оперативний) облік результатів своєї роботи, складати та подавати відповідно до вимог закону статистичну інформацію та інші дані, визначені законом. Одним із видів такої статистичної інформації є  «Звіт із праці» № 1-ПВ (квартальний).

Скачатизвіт із праці № 1-ПВ (квартальний)

17. Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці

Один раз на два роки потрібно також звітувати про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці.

Починаючи зі звітного періоду за 2017 рік, форма державного статистичного спостереження № 1-ПВ (умови праці) (раз на два роки) «Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці» має подаватися за формою, затвердженою наказом Держстату від 26.06.2017 р. № 150.

Її формують юрособи та їхні відокремлені підрозділи за переліком, визначеним органами державної статистики.

Скачатизвіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці

18. Інструкції та журнали з охорони праці

Ознайомтеся з інструкціями та журналами з ОП, розміщеними на нашому порталі.

Організація вступного інструктажу з питань охорони праці на підприємствіІнструкції з охорони праці

Організація вступного інструктажу з питань охорони праці на підприємствіЖурнали з охорони праці

19. Посвідчення про проходження навчання з питань пожежної безпеки

З метою покращення рівня загальних пожежно-технічних знань співробітників та напрацювання їх навичок щодо дій у випадках раптового спалаху пожежі на підприємстві, роботодавець зобов’язаний організувати в компанії курс інструктажів в сфері пожежної безпеки. Залежно від особливостей виробничої діяльності компанії, співробітники певних спеціальностей потребують поглибленого (спеціального) навчання з питань пожежної безпеки.

Після проведення навчання такому працівнику видається посвідчення про проходження навчання.
 

Положення про організацію роботи з охорони праці в закладах освіти Вас може зацікавити: навчання з питань пожежної безпеки працівників навчальних закладів

Скачатипосвідчення про проходження навчання з питань пожежної безпеки

20. Типовий план та програма навчання з охорони праці посадових осіб

Кожне підприємство на підставі Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань ОП розробляє відповідну документацію. Слід зазначити, що окремі документи з питань навчання охорони праці можуть бути додатками до розробленого Положення про навчання або самостійними документами, що затверджуються наказом керівника підприємства.
Типовим планом навчання з ОП охоплюються:

СкачатиТиповий план та програма навчання з охорони праці посадових осіб

21. Наказ про затвердження графіка відпусток

Право на щорічну основну відпустку мають усі працівники, котрі працюють за трудовим договором. Наприкінці кожного року потрібно скласти графік відпусток на наступний рік. Наказ про затвердження графіка відпусток 2020 підписує директор підприємства.

9 грудня 2019
Как заполнять журнал регистрации протоколов проверки знаний по электробезопасности? Кто отвечает за заполнение журнала и его хранение? Ответы на эти и другие вопросы читайте ниже. 2111
6 грудня 2019
Як заповнювати журнал реєстрації протоколів перевірки знань з електробезпеки? журнал протоколів перевірки знань з електробезпеки: Хто відповідає за заповнення журналу та його зберігання? Відповіді на ці та інші питання читайте далі. 17264
3 грудня 2019
Графік відпусток затверджує директор підприємства. Яка процедура такого затвердження та який вигляд має відповідний наказ, дізнайтеся зі статті. Також ви можете скачати зразок наказу про затвердження графіка відпусток 2020. 392
28 листопада 2019
Согласно законодательству на предприятии необходимо составить план-график проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда. План-график обучения по охране труда целесообразно разработать накануне нового календарного года. Есть ли конкретные требования к форме этого документа и как собственно оформить такой план — далее в статье. 2296
22 листопада 2019
План-графік проведення навчання з питань охорони праці
Згідно з законодавством на підприємстві необхідно скласти план-графік проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці. План-графік навчання з охорони праці доцільно розробити напередодні нового календарного року. Чи є конкретні вимоги до форми цього документа та як власне оформити такий план — далі у статті. 20580
Набридло це спливаюче вікно?

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Зареєструватися і скачати
Набридло це спливаюче вікно?

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Зареєструватися і скачати