Проходження медоглядів механізаторами

1 травня 2020
148
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи необхідно проходити медичний огляд працівникам, які працюють на посаді механізаторів?

Відповідь

Охорона праці у сільськогосподарському виробництві: аналізуємо нові правила

Сiльськогосподарське виробництво належить до найбiльш великої та багатопрофiльної галузi економiки з державною, акціонерною і приватною формами власності. Роботи, що виконуються у сiльському господарствi, мають низку особливостей, якi суттєво вiдрiзняють їх вiд робiт у промисловому виробництвi та впливають на санiтарно-гiгiєнiчнi умови праці. А саме, це:

 • виконання робіт здебільшого у полі на вiдкритому повiтрi, часто за несприятливих метеорологiчних умов;
 • сезоннiсть основних польових робiт (із ранньої весни до пiзньої осенi);
 • велика iнтенсивнiсть i добова тривалiсть працi, зумовлена необхiднiстю виконания робiт у стислi термiни;
 • порівняно часта змiна робочих операцiй, якi виконує одна особа;
 • значне вiддалення мiсця виконання робiт вiд мiсця постiйного проживання працiвникiв та територiальне роззосередження мiсць виконання робiт у межах одного господарства (iнодi до 8-10 км);
 • масштабна хiмiзацiя сiльського господарства (застосувания пестицидiв, мiнеральних добрив), яка призводить до забруднення шкiдливими хiмiчними речовинами не тiльки повiтря робочої зони, а й довкілля.

Полiпшити умови праці допоможе удосконалення технологій різних видiв сiльськогосподарського виробництва та механiзацiя трудомiстких робочих операцiй. Завдяки цим факторам також зменшується вмiст шкiдливих хiмiчних речовин, як у повiтрi виробничих примiщень, так i під час застосування їх на вiдкритому повiтрi, знижується рiвень захворюваностi сiльськогосподарських працiвникiв.

Однак, незважаючи на початок широкого впровадження новітніх технологій, у сiльському господарствi все ще зберігається ймовірність виникнення низки професiйних захворювань, обумовлених різними факторами впливу, зокрема:

 • фiзичними факторами – вiбрацiйна хвороба, професiйна приглухуватiсть, захворювання нервово-м’язової i кiсткової тканин;
 • виробничими аерозолями – пиловi та алергiйнi бронхiти, бiсиноз;
 • пестицидами i мінеральними добривами – гocтpi та хронiчнi професiйнi інтоксикації;
 • біологічними факторами – iнфекцiйнi, паразитарнi, алергiйнi та iншi захворювания.
Професійні паразитарні захворювання шкіри:чим небезпечні та як запобігти

Якщо говорити про умови пpaцi механізаторів, то на багатьох тракторах основними шкiдливими виробничими факторами, якi дiють на організм працівників, є:

 • несприятливий мiкроклiмат у кабiнi;
 • вiбрацiя, шум;
 • забруднення повiтря робочої зони пилом, вiдпрацьованими газами, пестицидами, мiнеральними добривами;
 • вимушена робоча поза (докладання значних зусиль при переключеннi важелiв керування машиною зумовлює компресiйну дiю на мiжхребцевi диски та призводить до викривлень хребтового стовпа й дефектiв постави).

Для профілактики виникнення профзахворювань механізатори повинні проходити попередні (під час прийняття на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди. Згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» таким оглядам підлягають особи, які працюють на виробництвах, де шкідливі фактори перевищують гранично допустимий рівень. Тобто умови праці є шкідливими згідно з Державниими санітарними нормами і правилами «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затвердженими наказом МОЗ України від 08.04.2014 № 248.

Проходження медоглядів механізаторами Чи потрібно всім водіям проходити медогляд?

Як покращити умови пpaцi механізаторів? Передусім потрібно створити оптимальні параметри виробничого середовища в кабiнах тракторiв i сiльськогосподарських самохiдних машин. Для цього слід вжити таких заходів:

 • Зменшення вібрації. Цього можна досягти, обладнавши кабіни рацiонально спроектованими ресорними сидiннями, а також застосувавши системи вiброзахисту на базi активних вiброiзоляторiв (електрогiдравлiчних вiброзахисних систем). Ефективнiсть таких систем — у 2-4 рази вища, нiж у пасивних.
 • Зменшення рівня виробничого шуму. Досягається за допомогою герметизації та звукоізоляції кабiн сiльськогосподарських машин, встановлення звукопоглинального облицювання на внутрiшнi поверхні кабiни. Не менш важливим є використання працівниками iндивiдуальних засобів захисту органiв слуху: вкладишiв з ультратонкого суперволокна, навушників тощо.
 • Нормалізація мікроклімату. З цією метою проводиться: теплоiзоляцiя стiнок i даху кабiн, тонування скла, встановлення жалюзi та кондицiонерiв повiтря.
 • Обмеження часу роботи. Крім обідньої перерви, працівникам рекомендовано влаштовувати 10-ти хвилинні перерви через кожні 2—2,5 години роботи.
 • Забезпечення ЗІЗ. Вiдповiдно до наказу Мінсоцполітики України від 29.11.2018 № 1804 механiзаторiв сiльського господарства забезпечують спецодягом та засобами індивідуального захисту (комбiнезонами, комбiнованими рукавицями, захисними окулярами, в холодний період року – куртками i брюками тощо).

Джерело: Управління Держпраці у Сумській області