Затверджено Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

7 жовтня 2013
55
Середній бал: 5 із 5
 • Теми:

Зокрема визначений порядок подання звіту страхувальником та обов’язкові реквізити, що має містити звіт.

Наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 № 454 затверджено Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Звіт до органів доходів і зборів подається страхувальником або відповідальною особою страхувальника за місцем взяття на облік в органах доходів і зборів в один із таких способів:

 • засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису відповідальних осіб у порядку, визначеному законодавством;
 • на паперових носіях, завірених підписом керівника страхувальника та скріплених печаткою (за наявності), разом з електронною формою на електронних носіях інформації;
 • на паперових носіях, якщо у страхувальника кількість застрахованих осіб не більше п’яти.

Звіт, надісланий поштою, не вважається поданим.

Звіт повинен містити такі обов’язкові реквізити:

 • тип документа (початкова, скасовуюча, призначення пенсії, додаткова);
 • звітний період, за який подається звіт;
 • повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) страхувальника згідно із Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, а також інші категорії страхувальників, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців»;
 • для юридичних осіб зазначається код за ЄДРПОУ;
 • для фізичних осіб зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку у паспорті) (далі — реєстраційний номер облікової картки);
 • код основного виду економічної діяльності, відповідно до якого встановлено клас професійного ризику;
 • клас професійного ризику виробництва;
 • місцезнаходження (місце проживання) страхувальника;
 • код органу доходів і зборів, до якого подається звіт;
 • дата подання звіту;
 • ініціали, прізвища та реєстраційні номери облікових карток посадових осіб страхувальника;
 • середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період (за наявності);
 • кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховані виплати (за наявності);
 • штатна чисельність працівників (за наявності);
 • підписи страхувальника — фізичної особи та/або посадових осіб страхувальника, засвідчені печаткою страхувальника (за наявності).

Зазначені реквізити мають бути обов’язково заповнені в усіх таблицях додатків до звітів, де вони передбачені.

Якщо останній день строку подання звіту припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то останнім днем подання звіту вважається перший після нього робочий день.

Відповідальна особа органу доходів і зборів, яка приймає звіт від страхувальника, реєструє звіт та проставляє реєстраційний номер із зазначенням дати фактичного отримання органом доходів і зборів та обов'язково засвідчує власним підписом.

Розписка про одержання звіту заповнюється відповідальною особою органу доходів і зборів, що прийняла пакет документів. При прийнятті документів розписка про одержання звіту завіряється штампом з грифом «ОТРИМАНО» та повертається страхувальнику.

Відповідальним за правильність заповнення звіту є страхувальник.

Розділом ІІІ Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування передбачені форми та строки подання звіту. Так, зокрема у разі настання нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання із застрахованою особою страхувальники, зазначені в пунктах 3.1, 3.2 цього розділу, та члени фермерського господарства, особистого селянського господарства, які зазначені в пункті 3.5 цього розділу, формують та подають звіт протягом п’яти робочих днів після дати складання акта настання нещасного випадку, пов’язаного з виробництвом, або з дати складання акта розслідування професійного захворювання за формою П-4 до органів доходів і зборів за формою № Д7 (місячна) згідно з додатком 7 до цього Порядку.

До речі, подання страхувальниками Звіту за формою № Д7 до органів Пенсійного фонду України передбачено Порядком формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 № 22-2, зареєстрованим в Мін’юсті 01.11.2010 за № 1014/18309. Про заповнення цієї форми читайте у журналі «Довідник спеціаліста з охорони праці» № 9/2013.

Наказ зареєстровано в Мін’юсті 20.09.2013 за № 1628/24160, набрав чинності 01.10.2013.

logo