Телефонуйте 0 800 212 312, якщо бажаєте передплатити. Усі дзвінки безплатні

Скачайте новий Покажчик НПАОП 2019 ▶ ▷

Служба охорони праці

Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці хочуть змінити

 • 26 лютого 2019
 • 8048

Мінсоцполітики розробило зміни до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом від 26.01.2005 р. № 15.

Проектом наказу запропоновано аби фізособам, які виконують роботи за ЦПД, проводилися інструктажі з питань охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

Змін зазнав не лише текст Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (далі — Типове положення), а й додатки до нього. Завантажте оновлені документи.

СкачатиЗразок протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці

СкачатиВідомості про матеріально-технічного забезпечення навчального процесу

Проектом документа також передбачено:

На думку розробників Змін до Типового положення, прийняття проекту наказу врегулює проблемні питання у процедурі проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

Детальніше про те, які зміни будуть впроваджені, коли проект наказу набуде чинності, читайте далі.

Нові вимоги та визначення

Пункт 1.3 Типового положення автори Змін пропонують викласти в такій редакції:

«Вимоги Типового положення є обов’язковими для виконання усіма центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, роботодавцями, суб’єктами господарювання та закладами освіти незалежно від форми власності та видів діяльності».

Пункт 1.4 більше не містить визначення галузевого навчального центру та навчального закладу, а натомість після абзацу п’ятого з’являється доповнення такого змісту:

«роботодавець — юридична або фізична особа, яка в межах трудових відносин використовує працю фізичних осіб».

Також змінено визначення терміну «спеціальне навчання». Тепер воно звучить так:

«спеціальне навчання — щорічне навчання працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки або там, де є потреба в професійному доборі, вимогам відповідних нормативно-правових актів з охорони праці та способів безпечного виконання відповідних робіт».

Пункт 1.5 пропонують доповнити абзацами такого змісту:

«До декларації суб’єкт господарювання може додавати Держпраці відомості про матеріально-технічне, кадрове, програмне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення (додаток 7)».

Перелік суб’єктів господарювання, які подали декларацію, та відомості (у разі їх подання) оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держпраці.»

Пункт 1.6 викладений у такій редакції:

«Наукове та методичне забезпечення навчання з питань охорони праці здійснює державне підприємство Головний навчально-методичний центр Держпраці, який розробляє типові тематичні плани та програми навчання з питань охорони праці, в тому числі спеціального навчання, що погоджуються Держпраці, оприлюднюються на її офіційному веб-сайті та можуть використовуватися роботодавцями, навчальними центрами для формування власних тематичних планів та навчальних програм.»

Вивчення основ охорони праці

Змінюється і назва глави 2. Якщо раніше вона звучала таким чином: «Вивчення основ охорони праці у навчальних закладах і під час професійного навчання працівників на підприємстві», то зараз її пропонують скоротити до «Вивчення основ охорони праці у закладах освіти».

Зазнають змін пп. 2.1—2.4. Їх пропонують замінити трьома абзацами такого змісту:

«2.1. Навчання з питань охорони праці в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти надається згідно зі стандартами освіти, що визначають вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей і загальний обсяг навчального навантаження здобувачів освіти.

Що потрібно знати про зберігання документів з навчання з ОП

2.2. Навчання з питань охорони праці під час підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у закладах освіти проводиться відповідно до стандартів професійної освіти, які передбачають компетентнісний підхід до вивчення основ охорони праці. Кожен заклад професійної (професійно-технічної) освіти розробляє плани і програми навчання на основі стандарту за відповідною професією.

2.3. При підготовці в закладах професійної (професійно-технічної) освіти працівників за професіями, пов’язаними з роботами підвищеної небезпеки, навчання проводиться з урахуванням вимог Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.12.1994 № 130, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.01.1995 за № 14/550 (зі змінами).»

Навчання працівників з питань охорони праці

Глава 3 отримує нову назву: «Організація навчання і перевірки знань з питань охорони праці».

Пункт 3.1. не зазнав значних змін, однак його доповнено вимогою щодо проведення навчання з питань охорони праці працівника у робочий час.

Пунктом 3.3. передбачено, що для організації навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників роботодавець визначає відповідальних осіб або структурний підрозділ. При цьому навчання та перевірка знань може проводитись як безпосередньо у роботодавця, так і в навчальних центрах. Форми навчання та перевірки знань визначаються роботодавцем або суб’єктом господарювання, що їх організовує.

Якщо працівника переміщують на інше робоче місце або у разі зміни його трудових обов’язків, впровадження нового або внесення змін до наявного робочого обладнання роботодавець має забезпечувати проходження цим працівником належного навчання, інструктажу і перевірки знань з питань охорони праці (такі вимоги встановлює п. 3.6 у новій редакції).

Перевірка знань працівників з питань охорони праці

Нові вимоги встановлено і до перевірки знань працівників з питань охорони праці. Якщо навчання відбувалося у навчальному центрі, перевірку знань здійснює комісія навчального центру, утворена відповідним навчальним центром у кількості не менше 3 осіб.

До складу такої комісії входять викладачі та інші працівники навчального центру. Крім того, можуть залучатися:

 • представники відповідного (за місцем проведення перевірки знань) територіального органу Держпраці (за згодою);
 • страхові експерти з охорони праці відповідного (за місцем проведення перевірки знань) робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України;
 • представники відповідної профспілки або профоб’єднання (за згодою);
 • викладачі Головного навчально-методичного центру Держпраці;
 • інші фахівці.

Якщо навчання відбувалося безпосередньо у роботодавця, перевірка знань працівників за результатами навчання здійснюється комісією роботодавця, утвореною роботодавцем у кількості не менше 3 осіб.

Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці хочуть змінити Пройдіть швидке тестування, щоб перевірити свої знання з охорони праці

До складу комісії роботодавця входять керівники, працівники служби охорони праці, юридичної, виробничих, технічних служб, представники профспілки або уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці. Також до роботи комісії роботодавця можуть залучатися страхові експерти з охорони праці відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду, викладачі охорони праці, які проводили навчання, інші фахівці.

Зверніть увагу!

Новими нормами передбачено: якщо роботодавець не має можливості створити комісію, перевірка знань може здійснюватися комісією іншого роботодавця — учасника об’єднання, до якого входить роботодавець (п. 3.9).

Питання для перевірки

Згідно з п. 3.11. проекту Змін, розроблених Мінсоцполітики, перелік питань або тестів для перевірки знань з питань охорони праці розробляється та затверджується відповідними комісіями (навчального центру чи роботодавця) згідно з нормативно-правовими актами з охорони праці, тематичними планами і програмами навчання з урахуванням специфіки виробництва.

Голова комісії (навчального центру чи роботодавця) забезпечує оприлюднення переліку питань на офіційних веб-сайтах навчального центру чи роботодавця, або в інший спосіб, доступний для працівників, що проходять перевірку знань з питань охорони праці.

Результат перевірки знань з питань охорони праці оформлюється протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, що зберігається не менше 5 років (п. 3.13). 

Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці хочуть змінити Навчання та інструктажі з охорони праці: чотири небанальні запитання

Пункти 3.14–3.20 запропоновано замінити пп. 3.14–3.16 такого змісту:

«3.14. Працівникам, які під час перевірки знань з охорони праці виявили задовільні результати, видається посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці (додаток 2). При цьому в протоколі та посвідченні у стислій формі зазначається перелік основних нормативно-правових актів з охорони праці та з безпечного виконання конкретних видів робіт, в обсязі яких працівник пройшов перевірку знань.

Видача посвідчень є обов’язковою тим працівникам, що виконують роботи підвищеної небезпеки.

Питання щодо необхідності видачі посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці роботодавцем іншим працівникам або необхідності працівникам мати їх при собі під час виконання трудових обов’язків вирішується роботодавцем.

3.15. При незадовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці працівники протягом одного місяця повинні пройти повторне навчання і повторну перевірку знань.

3.16. Не допускаються до роботи працівники, зокрема і посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці».

Спеціальне навчання і перевірка знань з питань охорони праці

Відповідно до вимог оновленого п. 4.1. роботодавець за власний рахунок зобов’язаний забезпечити проходження спеціального навчання і перевірки знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці посадовими особами та працівниками, безпосередньо зайнятими на роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15, та Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженому наказом МОЗ та Держнаглядохоронпраці України від 23.09.1994 № 263/121.

Спеціальне навчання та перевірка знань з питань охорони праці проводиться як роботодавцем, так і навчальним центром у порядку, визначеному главою 3 Типового положення.

Передбачено, що роботодавець забезпечує проведення перевірки знань з питань охорони праці працівників, зазначених у п. 4.1, не рідше одного разу на рік.

Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб

Пунктом 5.2. Змін до Типового положення передбачено, що навчання з питань охорони праці посадових осіб проводиться навчальними центрами у порядку, визначеному главою 3. До складу комісії навчального центру в такому випадку обов’язково залучаються представники відповідних профспілок та представники відповідного (за місцем проведення перевірки знань) територіального органу Держпраці (за згодою).

Посадові особи, крім зазначених у пп. 3 та 4 додатка 3, можуть проходити навчання і перевірку знань з питань охорони праці стосовно робіт, що входять до їх функціональних обов'язків, як безпосередньо у роботодавця, так і в навчальних центрах.

Навчання і перевірку знань з питань охорони праці (згідно з п. 5.4 Змін до Типового положення) проходять посадові особи, відповідальні за технічний стан і безпечну експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, та посадові особи, службові обов’язки яких пов’язані з:

 • керівництвом та контролем за виконанням робіт підвищеної небезпеки;
 • будівництвом, експлуатацією, реконструкцією, технічним переоснащенням, консервацією та ліквідацією об’єктів підвищеної небезпеки;
 • розробкою проектів, технологічних регламентів та іншої технічної документації для робіт підвищеної небезпеки;
 • підготовкою персоналу для обслуговування машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки;
 • розробкою нормативно-технічних документів з питань виготовлення, монтажу та експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та об’єктів підвищеної небезпеки.

Інструктажі з питань охорони праці

Принципові нововведення містить глава 6 Змін до Типового положення. Зокрема, п. 6.1. передбачено обов’язок роботодавця проводити під час прийняття на роботу та періодично інструктажі з питань охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих не лише працівникам, а й фізичним особам, які виконують роботи за цивільно-правовими договорами.

Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці хочуть змінитиЧи знаєте ви, як укласти договір підряду, який не визнають трудовим

При цьому роботодавець нестиме повну відповідальність за належну організацію проведення інструктажів відповідно до вимог Типового положення.

СкачатиШтрафи за порушення законодавства про працю 2019

Відповідно, вступний інструктаж проводиться з:

 • усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу;
 • працівниками інших роботодавців, які беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства, зокрема і за цивільно-правовими договорами;
 • здобувачами освіти, які прибули для проходження трудового або професійного навчання у роботодавця;
 • екскурсантами – у разі проведення екскурсії на території чи у приміщеннях роботодавця.

Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з:

 • новоприйнятими працівниками, які прийняті на постійну або тимчасову роботу, зокрема і з фізичними особами, які виконують роботи за цивільно-правовими договорами;
 • працівниками у разі їх переведення на іншу посаду чи переміщення на інше робоче місце;
 • працівниками у разі зміни їх функціональних обов’язків або встановлення нового обладнання, яке використовується ним у роботі;
 • працівниками іншого роботодавця, які беруть безпосередню участь у виробничому процесі.

Первинний інструктаж проводиться зі здобувачами освіти:

 • до початку трудового або професійного навчання;
 • перед виконанням кожного навчального завдання, пов’язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо.

Первинний інструктаж на робочому місці проводиться індивідуально або з групою осіб одного фаху відповідно до актів з охорони праці роботодавця.

Абзац 2 п. 6.5 запропоновано викласти у такій редакції:

«Повторний інструктаж проводиться у строки, визначені відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці, або роботодавцем, з урахуванням конкретних умов праці, але не рідше:»

Пункт 6.12 сформульовано таким чином:

«Інструктажі з питань охорони праці для здобувачів освіти під час трудового і професійного навчання у закладах освіти проводяться у порядку, визначеному відповідними нормативно-правовими актами в галузі освіти.»

Глава 7 «Стажування, дублювання і допуск працівників до роботи» істотних змін не зазнала.

Підписка на новини

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої новини. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас у курсі всіх подій у сфері охорони праці!

Освітні заходи
Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

Дратує? А Ви зареєструйтеся і спробуйте ще раз!

Витратіть на РЕЄСТРАЦІЮ лише 57 секунд і СКАЧУЙТЕ шпаргалки для спеціаліста з охорони праці, інструкції з охорони праці, журнали реєстрацій інструктажів без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
АБО ЗАЙТИ ЧЕРЕЗ СОЦМЕРЕЖІ
Зареєструватися

Скачайте План роботи інженера з охорони праці

Скористайтеся готовим зразком плану або адаптуйте власний з урахуванням особливостей вашого підприємства.

План роботи інженера з охорони праці

 Скачати