-

Журнал учета профессиональных заболеваний (отравлений)

4 грудня 2020
51
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Регистрация и учет случаев профзаболеваний (отравлений) осуществляется в специальном журнале, действующую форму которого вы можете скачать в статье.

Профессиональное заболевание — заболевание, возникшее в результате профессиональной деятельности застрахованного и обусловленное исключительно или преимущественно влиянием вредных веществ и определенных видов работ, а также других факторов, связанных с работой.

Какой порядок установления профессиональных болезней

Расследование и учет несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве в Украине осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением КМУ от 17.04.2019 № 337 (далее — Порядок).

Порядком предусмотрена необходимость вести на предприятии журнал учета острых и хронических профессиональных заболеваний (отравлений) по соответствующей форме. В нем регистрируются все случаи острых и хронических профессиональных заболеваний (отравлений), зафиксированные на предприятии. Ведение журнала — обязанность работодателя.

Обратите внимание! В случае выявления нескольких хронических профессиональных заболеваний больной регистрируется в журнале один раз с указанием всех диагнозов.

Бланк журнала учета профессиональных заболеваний (отравлений)

ЖУРНАЛ
обліку професійних захворювань (отруєнь)

Розпочато ___ __________ 20__ р.

Закінчено ___ __________ 20__ р.

Порядковий номер

Прізвище, ім’я та
по батькові хворого

Стать

Вік
(повних років)

Найменування підприємства (установи, організації)

Найменування органу управління підприємства (установи, організації)

Найменування цеху, дільниці

Стаж роботи

Найменування професії (посада)

Найменування шкідливих факторів згідно з гігієнічною класифікацією праці, які сприяли виникненню професійного захворювання (отруєння)

Вид професійного захворювання (отруєння), гостре або хронічне

Діагноз

Захворювання встановлено

Найменування спеціалізованого профпатологічного лікувально-профілактичного закладу,
що установив остаточний діагноз

Наслідки професійного захворювання

загальний

в умовах дії шкідливих виробничих факторів

основний

супутній

під час медичного огляду

заклад охорони здоров’я

тимчасова втрата працездатності

тимчасове переведення на іншу роботу

здатний працювати за професією

стійка втрата працездатності

група інвалідності

смерть

logo