Замовляйте онлайн або телефонуйте безплатно 0 800 212 312

Активуйте подарунковий доступ ▶ ▷

Довідник спеціаліста з охорони праці

Інженер з охорони праці за сумісництвом

18 червня 2019
3063
Середній бал: 0 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

У законодавстві чітко вказано, в який випадках інженер з охорони праці за сумісництвом працювати може, а в яких — ні. Також потрібно розрізняти поняття «сумісництво» та «суміщення». Як не порушити законодавство — далі у статті.

Загальна інформація про роботу за сумісництвом

Сумісництво — це виконання працівником іншої оплачуваної роботи за трудовим договором у вільний від основної роботи час на тому самому чи на іншому підприємстві, в установі, організації чи в підприємця фізичної особи.

Види сумісництва

Розрізняють такі поняття, як зовнішнє та внутрішнє сумісництво. Якщо працівник  працює на кількох підприємствах, одне з яких є основним місцем роботи, а друге — місцем роботи за сумісництвом, така робота вважається зовнішнім сумісництвом. Трудова книжка зберігається на підприємстві за основним місцем роботи працівника.

При внутрішньому сумісництві робота виконується на тому самому підприємстві у вільний від основної роботи час. За такого сумісництва трудова книжка зберігається на тому ж самому підприємстві.

Робота за сумісництвом фіксується в табелі обліку робочого часу і оплачується пропорційно відпрацьованому часу.

Для роботи за сумісництвом згоди власника або  уповноваженого ним органу за місцем основної роботи не потрібно.

За бажанням працівника запис про роботу за сумісництвом заноситься до трудової книжки за основним місцем роботи на підставі довідки з місця роботи за сумісництвом.

Інженер з охорони праці за сумісництвом
Ірина Шкарівськаадвокат, Київ
 

Трудовий договір на умовах сумісництва

Для укладення трудового договору на умовах сумісництва працівник подає заяву, а роботодавець приймає відповідний наказ (розпорядження).

Зверніть увагу!

Трудовий договір про роботу за сумісництвом укладається відповідно до тих самих норм законодавства, що й при прийнятті на основне місце роботи. Єдина відмінність — оформлення трудових відносин відбувається без надання працівником трудової книжки, оскільки згідно з пунктом 1.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту від 29.07.1993 № 58, на осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки ведуть лише за місцем основної роботи.

зразок трудового договору на умовах сумісництва

Інженер з охорони праці за сумісництвом

Пунктом 1.2. Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 р. № 255 (далі — Типове положення) встановлено, що на  основі  Типового  положення, з урахуванням специфіки  виробництва та видів діяльності,  чисельності  працівників, умов праці та інших факторів  роботодавець розробляє і затверджує Положення про службу охорони праці відповідного підприємства, визначає структуру служби охорони праці, її чисельність, основні завдання, функції та права її працівників відповідно до законодавства.

При цьому згідно зі ст. 15 Закону України «Про охорону праці» та п. 1.4. зазначеного вище Типового Положення на підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку.

Тобто за вказаних вище обставин на підприємстві функція служби охорони праці, зокрема інженера з охорони праці, може бути покладена на працівника, прийнятого на роботу за трудовим договором у порядку сумісництва. Водночас інженер з охорони праці за сумісництвом при 50 працівниках і більше на підприємстві працювати не може.

Сумісництво і оплата праці інженера з охорони праці

Інженер з охорони праці за сумісництвом
Леонід ШЕВЧУКвикладач охорони праці навчально-курсового комбінату «Професіонал-Фаст», м. Фастів Київської область
На підприємстві працює понад 50 осіб. На який мінімальний відсоток ставки можна прийняти інженера з охорони праці?

Вимоги до інженера з охорони праці за сумісництвом

Зважаючи на важливість функціональних обов’язків служби охорони праці на підприємстві, яка згідно з законодавством створюється  роботодавцем для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі трудової діяльності та враховуючи, що ця служба підпорядковується безпосередньо роботодавцю, потрібно уникати випадків заміщення посади інженера з охорони праці в порядку сумісництва за залишковим принципом, призначаючи на цю посаду спеціаліста, який не зарекомендував себе на інших посадах або не може працювати за віком чи за станом здоров’я або ж особу, яка не має відповідної кваліфікації і знань. У цій службі повинні працювати найбільш кваліфіковані і добре оплачувані спеціалісти.

Бажано, щоб інженер з  охорони  праці, який призначається на роботу за сумісництвом, знав технологічні процеси на підприємстві, мав досвід роботи та пройшов навчання з охорони праці в спеціалізованому ліцензованому учбовому закладі. Крім того, спеціаліст служби охорони праці підприємства повинен пройти навчання і перевірку знань з електробезпеки та отримати ІV групу з електробезпеки, оскільки він зобов’язаний контролювати безпечну експлуатацію електроустановок.

Обмеження щодо роботи за сумісництвом

Згідно з постановою Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій № 245 та спільним Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій № 43 не мають права працювати за сумісництвом керівники державних  підприємств, установ і організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів (цехів, відділів, лабораторій тощо)  та їхні заступники (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності).

Також передбачено, що обмеження на сумісництво можуть запроваджуватися керівниками державних підприємств, установ і організацій разом з профспілковими комітетами щодо працівників окремих професій та посад, зайнятих на важких роботах і на  роботах  із  шкідливими або  небезпечними  умовами  праці, додаткова робота яких може призвести до наслідків, що негативно позначаться на стані  їхнього здоров’я та безпеці виробництва. Обмеження поширюються і на осіб, які не досягли 18 років, та вагітних жінок.

Заборона або обмеження на роботу за сумісництвом можуть бути зафіксовані в колективному договорі.

Потрібно також зазначити, що постановою № 245 встановлено, що тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати 4-х годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна  тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.

Чи може інженер з охорони праці суміщати посади

Сумісництво слід відрізняти від суміщення. Ці поняття регулюються різними нормами законодавства про працю.

Суміщення професій (посад) здійснюється на тому самому підприємстві в основний робочий час у той самий проміжок робочого часу, що відведений для основної роботи за рахунок збільшення інтенсивності праці та обсягу виконуваної роботи при незмінній тривалості робочого часу. Передбачається, що працівник за своєю кваліфікацією може забезпечити якісне виконання як основної, так і суміщуваної (додаткової) роботи.

Згідно зі ст. 105 КЗпП України працівникам, які виконують на тому ж підприємстві, в установі, організації поряд з своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата за суміщення професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника.

Типове положення про службу охорони праці забороняє залучати працівників служби охорони праці до виконання функцій і завдань, не передбачених:

  • Законом України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII (далі — Закон № 2694);
  • Положенням № 255;
  • системою управління охороною праці на підприємстві (п. 5.5 Положення № 255).

Отже, спеціалісту СОП заборонено суміщати інші посади.

Чи дозволено сумісництво та неповний робочий час?

За угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може бути встановлено як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплату праці у цих випадках здійснюють пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Робота на умовах неповного робочого часу не передбачає будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників (ст. 56 Кодексу законів про працю України).

Тож законодавство не забороняє переводити спеціаліста будь-якої професії та спеціальності на неповний робочий час.

Зверніть увагу!

Неповний робочий час роботодавець зобов’язаний установити на прохання вагітної; жінки, яка має дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю, зокрема таку, яка перебуває під її опікуванням; жінки, яка доглядає за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку.

Для того, щоб оформити роботу працівника в умовах неповного робочого часу потрібно:

  • зменшити тривалість щоденної роботи (наприклад по 4 год щодня);
  • зменшити кількість днів роботи протягом тижня (наприклад три дні по 8 год);
  • одночасно зменшити кількість годин роботи упродовж дня і кількість робочих днів упродовж тижня (наприклад три дні на тиждень по 5 год).

(лист Мінсоцполітики «Про неповний робочий час та сумісництво» від 29.08.2012 № 318/13/116-12).

logo
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

57 секунд на реєстрацію і документ Ваш!

А також шпаргалки для спеціаліста з охорони праці, інструкції з охорони праці, журнали реєстрацій інструктажів без обмежень
 

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
АБО ЗАЙТИ ЧЕРЕЗ СОЦМЕРЕЖІ
Зареєструватися і скачати
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

57 секунд на реєстрацію і документ Ваш!

А також шпаргалки для спеціаліста з охорони праці, інструкції з охорони праці, журнали реєстрацій інструктажів без обмежень
 

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
АБО ЗАЙТИ ЧЕРЕЗ СОЦМЕРЕЖІ
Зареєструватися і скачати
Пройдіть швидку реєстрацію і отримайте:

• всі інструкції та інструктажі з охорони праці

• шпаргалки і онлайн-тести

• вебінари та презентації від найкращих експертів

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
АБО ЗАЙТИ через СОЦМЕРЕЖІ
Зареєструватися і дочитати

Скачайте План роботи інженера з охорони праці

Скористайтеся готовим зразком плану або адаптуйте власний з урахуванням особливостей вашого підприємства.

План роботи інженера з охорони праці

 Скачати