Скачайте План комплексних перевірок 2019 ⇓

Служба охорони праці

Соціальне страхування від нещасних випадків

 • 2 жовтня 2018
 • 1014

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування – це система прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає матеріальне забезпечення, страхові виплати та надання соціальних послуг застрахованим особам за рахунок коштів Фонду соціального страхування України. Детальніше про те, яке це відбувається, – у статті.

Нормативна база

Законодавство про соціальне страхування складається із:

 • Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
 • Кодексу законів про працю України;
 • Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
 • інших законодавчих актів та прийнятих відповідно до них інших нормативно-правових актів.

Статтею 1 Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 1105-XIV) передбачено соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та медичне.

СкачатиЗвіт по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами

СкачатиЗвіт щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Особливості здійснення соціального страхування

Соціальне страхування здійснюється за такими принципами:

 • обов’язковості страхування осіб відповідно до видів соціального страхування та можливості добровільності страхування у випадках, передбачених законом;
 • державних гарантій реалізації застрахованими особами своїх прав;
 • обов’язковості фінансування Фондом витрат, пов’язаних із наданням матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг, в обсягах, передбачених Законом № 1105-XIV;
 • формування та використання страхових коштів на засадах солідарності та субсидування;
 • диференціації розміру виплати допомоги залежно від страхового стажу;
 • диференціювання страхового тарифу з урахуванням умов і стану безпеки праці, виробничого травматизму та професійної захворюваності на кожному підприємстві;
 • економічної заінтересованості суб’єктів страхування в поліпшенні умов і безпеки праці;
 • цільового використання коштів соціального страхування;
 • відповідальності роботодавців та Фонду за реалізацію права застрахованої особи на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за Законом № 1105-XIV;
 • законодавчого визначення умов і порядку здійснення соціального страхування.

Контроль за використанням роботодавцями та застрахованими особами коштів Фонду – одне з основних завдань Фонду соціального страхування України. Зазвичай у страхувальників виникає багато запитань щодо порядку проведення перевірок правильності використання коштів Фонду. Зокрема, у яких випадках можна перенести строки проведення планової перевірки? Яка відповідальність за недопуск до проведення планової перевірки?

Відповідь на ці та інші запитання Ви знайдете на сторінках Довідника.

Роботодавці повинні знати не лише про свої обов’язки, а й права. Зокрема, якщо прийняти перевіряльників через об’єктивні причини не можна (хвороба, відпустка, відрядження керівника або уповноважених осіб, які відповідають за використання коштів Фонду), страхувальник має надіслати листа до органу Фонду з проханням перенести строк перевірки і викласти причини неможливості її проведення.

Серед обов’язків страхувальників – подання до Фонду соціального страхування України Звіту по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням та Звіту щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

 

Фонд соціального страхування України

Органом, який здійснює керівництво та управління загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та медичним страхуванням, провадить акумуляцію страхових внесків, контроль за використанням коштів, забезпечує фінансування виплат за цими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування є Фонд соціального страхування України.

Фонд соціального страхування України створений внаслідок об’єднання Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. З 01.08.2017 Фонд соціального страхування України в повній мірі розпочав виконання усіх завдань та функцій, визначених законом.

Фонд – некомерційна самоврядна організація, що діє на підставі статуту.

Кошти Фонду не включаються до складу Державного бюджету України та використовуються тільки за цільовим призначенням. Бюджет Фонду затверджує Кабмін.

Безпосереднє управління Фондом здійснюють його правління та виконавча дирекція.

До складу правління Фонду входять по сім представників держави (призначаються Кабміном), застрахованих осіб (обираються репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями профспілок) та роботодавців (делегуються репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців). Всі вони виконують свої обов’язки на громадських засадах.

Строк повноважень членів правління Фонду становить 6 років і закінчується в день першого засідання нового складу правління.

Рішення правління Фонду (оформляється постановою), прийняте в межах його компетенції, – обов’язкове для виконання, зокрема всіма страхувальниками та застрахованими особами, яких воно стосується.

Ввиконання рішень правління Фонду забезпечує виконавча дирекція. Вона підзвітна правлінню та провадить діяльність від імені Фонду.

Робочими органами виконавчої дирекції Фонду є її управління в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, що створюються за рішенням правління Фонду на підставі затвердженої ним структури органів Фонду.

Відділення управлінь виконавчої дирекції Фонду є відокремленими підрозділами робочих органів виконавчої дирекції Фонду, що створюються за рішенням правління Фонду без статусу юридичної особи.

Соціальне страхування від нещасних випадків Детальніше про особливості роботи Фонду та про звітність, яку має подавати страхувальник, ви можете дізнатися з Довідника.

Основні завдання Фонду соціального страхування

Основними завданнями Фонду та його робочих органів є:

 • реалізація державної політики у сферах соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, медичного страхування;
 • надання матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг відповідно до Закону № 1105-XIV;
 • профілактика нещасних випадків;
 • здійснення перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам, зокрема на підставі інформації з електронного реєстру листків непрацездатності;
 • здійснення контролю за використанням роботодавцями та застрахованими особами коштів Фонду;
 • аналіз та прогнозування надходження коштів від сплати єдиного внеску.

Обов’язки роботодавця як страхувальника

Роботодавець зобов’язаний надавати та оплачувати застрахованим особам у разі настання страхового випадку відповідний вид матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг. Крім того, згідно з Законом № 1105-XIV він повинен:

 • вести облік коштів соціального страхування і своєчасно надавати Фонду встановлену звітність щодо цих коштів;
 • під час перевірки правильності використання коштів Фонду та достовірності поданих роботодавцем даних надавати посадовим особам Фонду необхідні документи та пояснення з питань, що виникають під час перевірки;
 • подавати в установленому порядку відповідно до законодавства відомості про 1) розмір заробітної плати та використання робочого часу працівників; 2) річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг); 3) кількість нещасних випадків і професійних захворювань на підприємстві за минулий календарний рік; 4) використання коштів Фонду за іншими напрямами в порядку, встановленому правлінням Фонду;
 • інформувати про кожний нещасний випадок або професійне захворювання на підприємстві;
 • безоплатно створювати всі необхідні умови для роботи на підприємстві представників Фонду;
 • повідомляти працівникам підприємства про адреси та номери телефонів Фонду, а також лікувально-профілактичних закладів та лікарів, які за угодами з Фондом обслуговують підприємство;
 • подавати звітність до Фонду у строки, в порядку та за формою, що встановлені правлінням Фонду;
 • повернути Фонду суму виплаченого матеріального забезпечення та вартість наданих соціальних послуг потерпілому на виробництві у разі невиконання своїх зобов’язань щодо сплати страхових внесків.

Зверніть увагу!
У разі порушення порядку використання страхових коштів роботодавці відшкодовують Фонду в повному обсязі неправомірно витрачену суму страхових коштів та/або вартість наданих соціальних послуг і сплачують штраф у розмірі 50 відсотків такої суми.

При цьому на суми несвоєчасно повернутих або повернутих не в повному обсязі страхових коштів і штрафних санкцій нараховується пеня в розмірі 0,1 відсотка зазначених сум коштів, розрахована за кожний день прострочення платежу.

Права працівників як застрахованих осіб

Передусім застраховані особи мають право на отримання матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг, участь у розслідуванні страхового випадку, послуги медичної реабілітації та послуги професійної реабілітації.

Соціальне страхування від нещасних випадківЯкщо загальна тривалість професійної реабілітації не перевищує двох років, вона передбачає збереження робочого місця за працівником, його навчання або перекваліфікацію. 

Крім того, згідно з Законом № 1105-XIV застрахована особа має право на відшкодування витрат під час проходження медичної і професійної реабілітації на проїзд до місця лікування чи навчання і назад, витрат на житло та харчування, транспортування багажу, на проїзд особи, яка її супроводжує.

Соціальне страхування від нещасних випадків Що варто знати про листки непрацездатності: відповіді на 10 запитань

Передбачене і право працівника на послуги соціальної реабілітації, включаючи придбання автомобіля, протезів, допомогу у веденні домашнього господарства, що надаються відповідно до законодавства.

У разі незгоди з діями страховика, страхувальника-роботодавця щодо надання матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг застрахована особа має право їх оскаржити, зокрема і в судовому порядку.

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

Ви маєте це знати!

Страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності підлягають особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, зокрема в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах нерезидентів або у фізичних осіб, а також обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах, фізичні особи – підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності на інших підставах.

За страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності надаються такі види матеріального забезпечення та соціальних послуг:

 • допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);
 • допомога по вагітності та пологах;
 • допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві);
 • оплата лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм.

Соціальне страхування від нещасних випадків

Крім того, допомога в розмірі 100% середньої заробітної плати (доходу) виплачується:

 • застрахованим особам, зарахованим до 1-3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи;
 • ветеранам війни, постраждалим учасникам Революції Гідності та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • особам, зарахованим до жертв нацистських переслідувань відповідно до Закону України «Про жертви нацистських переслідувань»; донорам, які мають право на пільгу, передбачену ст. 10 Закону України «Про донорство крові та її компонентів».
   

Страховий стаж – період (строк), протягом якого особа підлягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Страховий стаж обчислюється за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування

Мінсоцполітики визначило, як роботодавці мають звітувати про працевлаштування осіб передпенсійного віку Корисний сервіс для Вас: 

Калькулятор стажу

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

Підставою для оплати потерпілому витрат на медичну допомогу, проведення медичної, професійної та соціальної реабілітації, а також страхових виплат є акт розслідування нещасного випадку або акт розслідування професійного захворювання (отруєння) за встановленими формами.

Ступінь втрати працездатності потерпілим установлюється  медико-соціальною експертною комісією (далі – МСЕК) за участю Фонду і визначається у відсотках професійної працездатності, яку мав потерпілий до ушкодження здоров’я. МСЕК установлює обмеження рівня життєдіяльності потерпілого, визначає професію, з якою пов’язане ушкодження здоров’я, причину, час настання та групу інвалідності у зв’язку з ушкодженням здоров’я, а також необхідні види медичної та соціальної допомоги.

Нещасний випадок на виробництві Про об’єктивність розслідування нещасний випадків розповідає експерт

Страхові виплати складаються із:

 • страхової виплати втраченого заробітку (або відповідної його частини) залежно від ступеня втрати потерпілим професійної працездатності;
 • страхової виплати в установлених випадках одноразової допомоги потерпілому (членам його сім’ї та особам, які перебували на утриманні померлого);
 • страхової виплати дитині, яка народилася з інвалідністю внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності;
 • страхових витрат на медичну та соціальну допомогу.

Зверніть увагу!

Порушення правил охорони праці застрахованим, яке спричинило нещасний випадок або професійне захворювання, не звільняє страховика від виконання зобов’язань перед потерпілим.

При цьому, якщо комісією з розслідування нещасного випадку встановлено, що ушкодження здоров’я настало не лише з вини роботодавця, а й внаслідок порушення потерпілим нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової допомоги зменшується на підставі висновку цієї комісії, але не більш як на 50 відсотків.

Відшкодування моральної (немайнової) шкоди потерпілим від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань і членам їхніх сімей не є страховою виплатою та здійснюється незалежно від часу настання страхового випадку відповідно до положень Цивільного кодексу України та Кодексу законів про працю України.

Соціальне страхування від нещасних випадків Читайте про виплату особі зі стійкою втратою працездатності через нещасний випадок разової страхової допомоги: що ухвалив суд

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас у курсі всіх актуальних подій у сфері охорони праці!

Освітні заходи
Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

Дратує? А Ви зареєструйтеся і спробуйте ще раз!

Витратіть на РЕЄСТРАЦІЮ лише 57 секунд і СКАЧУЙТЕ шпаргалки для спеціаліста з охорони праці, інструкції з охорони праці, журнали реєстрацій інструктажів без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
і скачаю все
Зареєструюся

Скачайте План роботи інженера з охорони праці

Скористайтеся готовим зразком плану або адаптуйте власний з урахуванням особливостей вашого підприємства.

План роботи інженера з охорони праці

 Скачати