-

Служба охорони праці підприємства

16 квітня 2021
21689
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Служба охорони праці на підприємстві створюється роботодавцем з метою організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі трудової діяльності. Все, що потрібно знати про роботу служби охорони праці, – читайте у статті.

Служба охорони праці на підприємстві

Нормативне регулювання

Порядок створення та кількісний склад служби охорони праці на підприємстві визначаються Законом України «Про охорону праці», а також Типовим положення про службу охорони праці, затвердженим наказом ​Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 № 255 (далі – Типове положення).

Дистанційна й надомна робота: нові виклики для служби охорони праці

На основі Типового положення з урахуванням специфіки свого виробництва роботодавець розробляє і затверджує Положення про службу охорони праці підприємства, визначає її структуру, чисельність, основні завдання, функції та права її працівників.

Керівників і спеціалістів СОП за своєю посадою та заробітною платою прирівнюють до керівників і спеціалістів основних виробничо-технічних служб.

Питання призначення осіб, які виконуватимуть функції служби охорони праці на підприємстві, вирішується на розсуд роботодавця з урахуванням вимог норм Закону «Про охорону праці» та Типового положення.

Увага!

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю.

Ліквідація служби охорони праці допускається тільки у разі ліквідації підприємства чи припинення використання найманої праці фізичною особою.

Чисельність служби охорони праці

Згідно з п. 1.4 Типового положення, якщо на підприємстві працює 50 і більше осіб роботодавець зобов’язаний створити службу охорони праці.

На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку. Якщо на підприємстві працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку.

Служба охорони праці підприємства
Ірина Шкарівськаадвокат, Київ

На підприємствах із кількістю працівників від 51 до 500 включно рекомендовано призначати одного спеціаліста з охорони праці з інженерно-технічною освітою. На підприємствах, де використовують вибухові матеріали або сильнодіючі отруйні речовини, СОП мають представляти два фахівця.

Під час визначення структури служби охорони праці та її чисельності роботодавець повинен враховувати:

 • специфіку виробництва та вид діяльності;
 • кількість працівників, які працюють на підприємстві;
 • умови праці й інші чинники.

Загалом, визначаючи кількість працівників СОП, роботодавець має обрати будь-яку методику розрахунку чисельності, яка враховуватиме згадані критерії. Адже від цього залежить ефективність роботи СОП та її можливість у повному обсязі виконувати покладені на неї функції і завдання.

Що потрібно для створення служби охорони праці на підприємстві

Для організації роботи служби охорони праці на підприємстві роботодавцю необхідно:

 • видати наказ про створення служби охорони праці та призначити керівника і працівників служби охорони праці;
 • затвердити положення: Про службу охорони праці, Про систему управління охороною праці, Про проведення навчань з питань охорони праці, інші відповідні нормативні акти, з урахуванням специфіки роботи підприємства та вимог законодавства;
 • розробити та затвердити наказом по підприємству посадові інструкції керівника та посадову інструкцію працівника(ів) служби охорони праці;
 • налагодити ведення нормативної, технічної та іншої документації з питань охорони праці та її належне зберігання;
 • забезпечити створення на підприємстві кабінету охорони праці для проведення навчання, інструктажів, семінарів, лекцій, виставок тощо:
 • здійснити інші заходи згідно з вимогами чинного законодавства.

впровадження СУОП на підприємстві

При цьому потрібно мати на увазі, що:

 • назви посад (професій) працівників служби охорони праці встановлюються відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327, а кваліфікаційні вимоги – відповідно до розділу 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців «Випуск 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336;
 • навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників служби охорони праці проводяться в установленому законодавством порядку під час прийняття на роботу та періодично один раз на три роки.

Як забезпечити роботу служби охорони праці

Робочі місця працівників СОП потрібно розмістити в окремому приміщенні, забезпечити належною оргтехнікою, технічними засобами зв’язку. Вони мають бути зручними для того, щоб приймати відвідувачів.

У кабінеті СОП можна проводити навчання, інструктажі, семінари, лекції. На деяких підприємствах для цього створюють кабінет з охорони праці.

Типове положення про службу охорони праці Нагадуємо, наразі створення кабінетів з охорони праці — не обов’язок, а рекомендація.

Спеціалісти СОП взаємодіють з іншими структурними підрозділами, службами, фахівцями, а також з представниками профспілки, а за її відсутності — з уповноваженими найманими працівниками особами з питань охорони праці.

Для ефективної роботи цього структурного підрозділу, діяльність якого спрямована на збереження життя та здоров’я працівників, встановлені законодавством вимоги є мінімальними. Тобто роботодавцю не забороняється за рахунок власних коштів створювати для працівників відповідної служби більш сприятливі умови праці та встановлювати більшу грошову винагороду за їх працю. Такий підхід відповідатиме позитивному досвіду розвинутих країн світу.

Не можна залучати спеціалістів СОП до функцій і завдань, не передбачених Законом про охорону праці, Типовим положенням і системою управління охороною праці на підприємстві.

Завдання служби охорони праці підприємства

Передусім до завдань служби охорони праці входить організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням, аваріям та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю працівників.

Також СОП повинна:

 • забезпечити вивчення та сприяти впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників;
 • здійснювати контроль за дотриманням працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці і колективного договору;
 • інформувати та надавати роз’яснення працівникам підприємства з питань охорони праці;
 • розробляти спільно з іншими підрозділами підприємства комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення наявного рівня охорони праці, планів, програм поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням тощо.

Функції служби охорони праці

На службу з охорони праці також покладені функціональні обов’язки щодо:

 • підготовки проектів наказів (розпоряджень) з питань охорони праці і внесення їх на розгляд роботодавцю;
 • проведення спільно з представниками інших структурних підрозділів і за участю представників професійної спілки підприємства перевірок дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці;
 • складання звітності з охорони праці за встановленими формами;
 • проведення з працівниками вступного інструктажу з питань охорони праці;
 • ведення обліку та проведення аналізу причин виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій на виробництві, заподіяної ними шкоди;
 • інформування працівників про основні вимоги законів, інших нормативно-правових актів та актів з охорони праці, що діють в межах підприємства тощо.
Як організувати роботу СОП на малих та середніх підприємствах

Однією з важливих функцій, які покладені на службу охорони праці, є участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Також фахівці з охорони праці беруть участь:

 • у складанні санітарно-гігієнічної характеристики робочих місць працівників, які проходять обстеження щодо профзахворювань (отруєнь);
 • у проведенні внутрішнього аудиту охорони праці та атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;
 • у складанні списків професій і посад, згідно з якими працівники повинні проходити обов’язкові попередні та періодичні медичні огляди;
 • в організації навчання з питань охорони праці та роботи комісії з перевірки знань з цих питань.

Робота служби охорони праці підприємства повинна здійснюватись відповідно до плану роботи та графіків обстежень, затверджених роботодавцем. Щоб не пропустити щось важливе, варто скласти план роботи на місяць, квартал або інший строк, який визначить керівник підприємства. Документ має містити такі питання:

 • аналіз та оцінка стану умов праці;
 • організація розроблення профілактичних заходів щодо усунення шкідливих і небезпечних виробничих чинників, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю працівників;
 • контроль за тим, щоб на підприємстві виконували заходи, передбачені програмами, планами щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, колективним договором, і заходи щодо усунення причин нещасних випадків і професійних захворювань та аварій на виробництві тощо.

Права працівників служби охорони праці підприємства

Контролюючи дотримання роботодавцем вимог з охорони праці, спеціалісти служби охорони праці у разі виявлення порушень вимог законодавства з охорони праці мають право:

 • видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов’язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці;
 • вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимог нормативно-правових актів з охорони праці;
 • зупиняти роботу виробництва, дільниці, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров’ю працівників;
 • надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності посадових осіб та працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці.

Припис спеціаліста з ОП складають у двох примірниках, один з яких видають керівникові робіт, об’єкта, цеху, другий залишають і реєструють у СОП. Припис зберігають протягом п’яти років.

Якщо керівник структурного підрозділу підприємства відмовився від підпису в одержанні припису, спеціаліст з ОП надсилає відповідне подання на ім’я особи, якій адміністративно підпорядкований цей структурний підрозділ, або роботодавцю.

Типове положення про службу охорони праці Припис інженера з охорони праці може скасувати лише роботодавець.

Робота у вихідні та святкові дні
Валерій Бунчукінженер з охорони праці ТОВ «Лайф», Київ
Контроль за станом охорони мають здійснювати керівники та відповідальні особи всіх рівнів управління виробництвом. Допоможуть його належним чином організувати п’ять унікальних додатків, які розробив фахівець у сфері охорони праці Вам у поміч

logo