Телефонуйте 0 800 212 312, якщо бажаєте передплатити. Усі дзвінки безплатні

Скачайте новий Покажчик НПАОП 2019 ▶ ▷

Служба охорони праці

Типове положення про службу охорони праці

 • 25 травня 2018
 • 2077

Базовим нормативно-правовим актом з управління охороною праці на підприємстві є Типове положення про службу охорони праці. Як краще зорієнтуватися у вимогах цього Положення – підкаже наша стаття.

Скачати Типове положення про службу охорони праці

Типове положення про службу охорони праці

Загальні положення

У п. 1.1. Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 № 255 (далі – Типове положення), вказано, що служба охорони праці створюється роботодавцем для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі трудової діяльності.

На кожному підприємстві на основі Типового положення має бути розроблене і затверджене Положення про службу охорони праці (зразок) з урахуванням:

 • специфіки виробництва та видів діяльності;
 • чисельності працівників;
 • умов праці та інших факторів.

Обов’язок щодо  розробки та затвердження такого Положення покладено на роботодавця. Також він зобов’язаний визначити структуру служби охорони праці, її чисельність, основні завдання, функції та права її працівників відповідно до законодавства.

Типове положення про службу охорони праці Пам’ятайте: служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю.

Служба охорони праці створюється на підприємствах з кількістю працюючих 50 і більше осіб. Якщо на підприємстві працює менше 50 осіб, у таких випадках функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку.

Водночас на підприємствах, де працює менше 20 осіб, для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку.

Працівники служби охорони праці підприємства в своїй діяльності керуються законодавством України, нормативно-правовими актами з охорони праці, колективним договором та актами з охорони праці, що діють в межах підприємства.

Навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників служби охорони праці проводяться в установленому законодавством порядку під час прийняття на роботу та періодично один раз на три роки.

Зверніть увагу!

Ліквідація служби охорони праці допускається тільки в разі ліквідації підприємства чи припинення використання найманої праці фізичною особою.

Основні завдання служби охорони праці

За відсутності впровадженої системи якості відповідно до ISO 9001, згідно з Типовим положенням про службу охорони праці 2017 року на службу охорони праці підприємства покладається:

Також служба охорони праці має забезпечувати організацію проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю працівників.

Типове положення про службу охорони праці Впроваджуємо на підприємстві систему управління охороною праці. Експерти підкажуть, як правильно це зробити.

Ще один важливий обов’язок працівників служби охорони праці – контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, положень (у разі наявності) галузевої угоди, розділу «Охорона праці» колективного договору та актів з охорони праці, що діють в межах підприємства.

Крім того служба охорони праці здійснює інформування та надання роз’яснень працівникам підприємства з питань охорони праці. Зокрема, повідомляє про основні вимоги законів, інших нормативно-правових актів та актів з охорони праці, що діють в межах підприємства.

Функції служби охорони праці

Спільно з іншими підрозділами підприємства служба охорони праці розробляє комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення наявного рівня охорони праці, плани, програми поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням, надання організаційно-методичної допомоги у виконанні запланованих заходів.

Проведення перевірок дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці – ще одна функція служби охорони праці. Вона проводить їх спільно з представниками інших структурних підрозділів і за участю представників професійної спілки підприємства або, за її відсутності, уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.

Крім того, служба охорони праці займається складанням звітності з охорони праці за встановленими формами, веде облік та здійснює аналіз причин виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій на виробництві, заподіяної ними шкоди, проведення з працівниками вступного інструктажу з питань охорони праці.

Відповідальна служба охорони праці і за забезпечення належного оформлення і зберігання документації з питань охорони праці, а також своєчасної передачі її до архіву для тривалого зберігання згідно з установленим порядком.

Також служба охорони праці здійснює підготовку проектів наказів (розпоряджень) з питань охорони праці і вносить їх на розгляд роботодавцю. За участю керівників підрозділів підприємства складає переліки професій, посад і видів робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони (безпеки) праці, що діють в межах підприємства, надає методичну допомогу під час їх розроблення.

Інші функції служби охорони праці, передбачені у Типовому положенні про службу охорони праці для зручності подані у Таблиці.

Служба охорони праці підприємства:

здійснює розгляд

 • питань про підтвердження наявності небезпечної виробничої ситуації, що стала причиною відмови працівника від виконання дорученої роботи, відповідно до законодавства (у разі необхідності);
 • листів, заяв, скарг працівників підприємства, що стосуються питань додержання законодавства про охорону праці.

здійснює організацію

 • забезпечення підрозділів нормативно-правовими актами з охорони праці та актами з охорони праці, що діють в межах підприємства, посібниками, навчальними матеріалами з цих питань;
 • роботи кабінету з охорони праці, підготовки інформаційних стендів, кутків з охорони праці тощо;
 • нарад, семінарів, конкурсів тощо з питань охорони праці;
 • пропаганди з питань охорони праці з використанням інформаційних засобів.

бере участь у

 • розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві відповідно до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1112;
 • складанні санітарно-гігієнічної характеристики умов праці працівників, які проходять обстеження щодо наявності професійних захворювань (отруєнь);
 • проведенні внутрішнього аудиту охорони праці та атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;
 • роботі комісій з приймання в експлуатацію закінчених будівництвом, реконструкцією або технічним переоснащеням об’єктів виробничого та соціально-культурного призначення, відремонтованого або модернізованого устаткування в частині дотримання вимог охорони (безпеки) праці;
 • розробленні положень, інструкцій, розділу «Охорона праці» колективного договору, інших актів з охорони (безпеки) праці, що діють у межах підприємства;
 • складанні переліків професій і посад, згідно з якими працівники повинні проходити обов’язкові попередні і періодичні медичні огляди;
 • організації навчання з питань охорони праці;
 • роботі комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

здійснює контроль за:

 • виконанням заходів, передбачених програмами, планами щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, колективним договором та заходами, спрямованими на усунення причин нещасних випадків і професійних захворювань та аварій на виробництві;
 • проведенням ідентифікації та декларуванням безпеки об’єктів підвищеної небезпеки;
 • наявністю в структурних підрозділах інструкцій з охорони праці згідно з переліком професій, посад і видів робіт, своєчасним внесенням в них змін;
 • своєчасним проведенням необхідних випробувань і технічних оглядів устаткування;
 • станом запобіжних і захисних пристроїв, вентиляційних систем;
 • своєчасним проведенням навчання з питань охорони праці, всіх видів інструктажу з охорони праці;
 • забезпеченням працівників відповідно до законодавства спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту, мийними та знешкоджувальними засобами;
 • організацією зберігання, прання, хімічного чищення, сушіння, знепилювання і ремонту спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту;
 • санітарно-гігієнічними і санітарно-побутовими умовами працівників згідно з нормативно-правовими актами;
 • своєчасним і правильним наданням працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці, забезпеченням їх лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними йому харчовими продуктами, газованою солоною водою, наданням оплачуваних перерв санітарно-оздоровчого призначення тощо відповідно до вимог законодавства та колективного договору;
 • дотриманням у належному безпечному стані території підприємства, внутрішніх доріг та пішохідних доріжок;
 • організацією робочих місць відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці;
 • використанням цільових коштів, виділених для виконання комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;
 • застосуванням праці жінок, інвалідів і осіб, молодших 18 років, відповідно до законодавства;
 • виконанням приписів посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці та поданням страхового експерта з охорони праці;
 • проведенням попередніх (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічних обов’язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року.

Права працівників служби охорони праці

Типове положення про службу охорони праці стоїть на сторожі прав працівників служби охорони праці. Ним передбачено, що спеціалісти служби охорони праці мають право:

1. Видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов’язкові для виконання приписи (за формою згідно з додатком) щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці. Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише роботодавець.

Зверніть увагу!

Припис складається в 2 примірниках, один з яких видається керівникові робіт, об’єкта, цеху, другий залишається та реєструється у службі охорони праці, і зберігається протягом 5 років. Якщо керівник структурного підрозділу підприємства відмовляється від підпису в одержанні припису, спеціаліст з охорони праці надсилає відповідне подання на ім’я особи, якій адміністративно підпорядкований цей структурний підрозділ, або роботодавцю.

2. Зупиняти роботу виробництв, дільниці, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працівників.

3. Вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимоги нормативно-правових актів з охорони праці.

4. Надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності посадових осіб та працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці.

5. Вносити пропозиції про заохочення працівників за активну працю і поліпшення стану безпеки праці.

6. Залучати, за погодженням з роботодавцем і керівниками підрозділів підприємства, спеціалістів підприємства для проведення перевірок стану охорони праці.

Організація роботи служби охорони праці

Робота служби охорони праці підприємства повинна здійснюватись відповідно до плану роботи та графіків обстежень, затверджених роботодавцем.

Робочі місця працівників служби охорони праці мають розміщуватись (як правило) в окремому приміщенні та забезпечуватись:

 • належною оргтехнікою;
 • технічними засобами зв’язку.

Також вони мають бути зручними для приймання відвідувачів.

На підприємстві для проведення навчання, інструктажів, семінарів, лекцій, виставок може створюватись кабінет з охорони праці.

Важливо!

Працівники служби охорони праці не можуть залучатися до виконання функцій і завдань, не передбачених Законом України «Про охорону праці», Типовим положенням та системою управління охороною праці на підприємстві.

Служба охорони праці взаємодіє з іншими структурними підрозділами, службами, фахівцями підприємства та представниками профспілки, а за її відсутності — з уповноваженими найманими працівниками особами з питань охорони праці.

Завдання роботодавця – забезпечувати стимулювання ефективної роботи працівників служби охорони праці.

Типове положення про службу охорони праці: зміни 2017 року

У квітні 2017 року набрав чинності наказ Мінсоцполітики «Про затвердження Змін до Типового положення про службу охорони праці» від 31.01.2017 № 148. Що змінилося, а що лишилося без змін?

Оскільки Типове положення регулює виключно повноваження роботодавців управляти охороною праці найманих працівників, а Закон про охорону праці не містить окремих вимог для центральних та місцевих органів виконавчої влади, які також є роботодавцями, з Типового положення виключили норму щодо особливостей формування служб охорони праці для міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та для місцевих органів влади.

У свою чергу, виконання функцій державного управління охороною праці органами влади урегульоване розділом VI Закону про охорону праці та іншими нормативно-правовими актами.

Виключена норма про можливість суміщати професії тільки на підприємстві, де кількість працюючих менше 50 осіб. Тобто відтепер можна суміщати посади незалежно від кількості працівників на підприємстві. Залишається вимога про те, що повноваження мають бути пов’язані з безпекою та гігієною праці на підприємстві (гігієна праці, екологія, пожежна безпека тощо).

Спрощені вимоги до відповідальних за охорону праці на підприємствах із чисельністю менше 20 осіб. Проте навчання посадових осіб із питань охорони праці, врегульоване Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (затверджене наказом Державного комітету країни з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15), як і раніше, — обов’язкове.

Спеціаліст, якого залучають на договірних засадах для виконання функцій охорони праці, зобов’язаний пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці як особа, яка здійснює господарську діяльність та зареєстрована в установленому законодавством порядку.

Типове положення про службу охорони праці Створення кабінетів з охорони праці відтепер — не обов’язок, а рекомендація.

Відповідальним за управління охороною праці на підприємстві потрібно звернути увагу, що дата затвердження та номер наказу залишилися без змін, тому вносити зміни до посилань у локальні документи підприємства не потрібно.

Упроваджені зміни спрямовані на дерегулювання господарської діяльності роботодавців, у тому числі малих та мікропідприємств.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас у курсі всіх актуальних подій у сфері охорони праці!

Освітні заходи
Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

Дратує? А Ви зареєструйтеся і спробуйте ще раз!

Витратіть на РЕЄСТРАЦІЮ лише 57 секунд і СКАЧУЙТЕ шпаргалки для спеціаліста з охорони праці, інструкції з охорони праці, журнали реєстрацій інструктажів без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
і скачаю все
Зареєструюся
Приєднуйтеся до закритого Клубу спеціалістів з охорони праці!

Пройдіть швидку реєстрацію і отримайте доступ до:

• професійних матеріалів сайту

• шпаргалок для безпомилкової роботи

• вебінарів та презентацій від найкращих експертів з охорони праці

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І продовжити читання
Зареєструватися

Скачайте План роботи інженера з охорони праці

Скористайтеся готовим зразком плану або адаптуйте власний з урахуванням особливостей вашого підприємства.

План роботи інженера з охорони праці

 Скачати