Скачайте План комплексних перевірок 2019 ⇓

Служба охорони праці

Тривалість робочого часу

  • 20 лютого 2018
  • 2941

Статтею 45 Конституції України передбачено, що працівникові гарантується встановлена законом тривалість робочого часу. Правові відносини, які визначають тривалість, склад, режим і порядок обліку робочого часу, врегульовано Кодексом законів про працю України (далі – КЗпП) та іншими нормативно-правовими актами.

Нормальна та скорочена тривалість робочого часу

Так, ст. 50 КЗпП встановлено, що нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Частина друга цієї статті допускає можливість встановлення колективними договорами на підприємствах і організаціях меншу тривалість робочого часу.

Передбачені законодавцем гарантії щодо граничної тривалості робочого часу поширюються на найманих працівників підприємств усіх форм власності.

Вiдповiдно до статтi 51 КЗпП скорочена тривалiсть робочого часу встановлюється:

  • для працiвникiв вiком вiд 16 до 18 рокiв – 36 годин на тиждень, для осiб вiком вiд 15 до 16 рокiв (учнiв вiком вiд 14 до 15 рокiв, якi працюють в перiод канiкул) – 24 години на тиждень. Для учнiв, якi працюють протягом навчального року у вiльний вiд навчання час, тривалiсть робочого часу не може перевищувати половини максимальної тривалостi робочого часу, передбаченої в абз. 1 цього пункту для осiб вiдповiдного вiку;

При цьому слід мати на увазі, що відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 23.03.2001 №122, скорочена тривалість робочого тижня встановлюється колективним договором залежно від результатів атестації робочих місць відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 № 442.

Для жiнок, якi мають дiтей вiком до чотирнадцяти рокiв або дитину з iнвалiдністю, на пiдприємствах та органiзацiях може встановлюватися за рахунок власних коштiв суб’єктів господарювання скорочена тривалiсть робочого часу (ч. 3 ст. 51 КЗпП). Це зазначено і в ст. 69 Господарського кодексу України, згідно з якою пiдприємство зобов’язане забезпечити сприятливі умови праці жінок та неповнолітніх і має право самостiйно встановлювати для своїх працiвникiв скорочений робочий день та iншi пiльги.

Тривалість робочого часу Читайте також: Неповнолітні на підприємстві: дотримання правил організації виробничої практики та роботи

Для окремих категорiй працiвникiв (учителiв, лiкарiв та iнших) законодавством встановлюється скорочена тривалiсть робочого часу (ч. 4 ст. 51 КЗпП). Так, наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25.05.2006 № 319 затверджено норми робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров’я. Зокрема, тижневі норми робочого часу тривалістю 18 годин, 20 годин, 24 години, 25 годин, 30 годин, 33 години, 36 годин, 38,5 години та 40 годин визначені вказаним актом для різних категорій працівників у сфері охорони здоров’я, за винятком тих, хто працює у шкідливих умовах праці.

Тривалість робочого тижня

П’ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлюється власником або уповноваженим ним органом спільно з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) з урахуванням специфіки роботи, думки трудового колективу і за погодженням з місцевою радою (ст. 52 КЗпП).

При п’ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи (зміни) визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіками змінності. П’ятиденний робочий тиждень передбачає два вихідні дні – зазвичай це субота та неділя.

При шестиденному робочому тижні на підприємствах, в установах, організаціях, де за характером виробництва та умовами роботи запровадження п’ятиденного робочого тижня є недоцільним, тривалість щоденної роботи не може перевищувати 7 годин при тижневій нормі 40 годин, 6 годин при тижневій нормі 36 годин і 4 години при тижневій нормі 24 години. Шестиденний робочий тиждень передбачає один вихідний.

Скорочена тривалість роботи напередодні свят

Напередоднi святкових і неробочих днiв тривалiсть роботи працiвникiв, крiм працiвникiв, зазначених у ст. 51 КЗпП, скорочується на одну годину як при п’ятиденному, так і при шестиденному робочому тижнi, а напередоднi вихiдних днiв тривалiсть роботи при шестиденному робочому тижнi не може перевищувати 5 годин.

З метою створення сприятливих умов для святкування, а також рацiонального використання робочого часу Кабiнетом Мiнiстрiв України щорічно приймаються розпорядження  щодо перенесення робочих днiв для працiвникiв, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихiдними днями у суботу та недiлю, зокрема, у 2018 році відповідне розпорядження прийнято 11 січня 2018 року за № 1-р. 

Це розпорядження має рекомендацiйний характер, конкретне рiшення про перенесення робочих днiв приймається роботодавцем за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником).

Увага!

У разi перенесення робочого дня, який передує святковому чи неробочому дню, на iнший вихiдний день, для збереження балансу робочого часу за рiк тривалiсть роботи у цей перенесений робочий день, має вiдповiдати тривалостi передсвяткового робочого дня, як це передбачено ст. 53 КЗпП.

У листі Міністерства соціальної політики України від 19.10 2017 №224/0/103-17/214 зазначено, що законодавством України не передбачено єдиної норми робочого часу. Її тривалість може бути різною і залежить від багатьох чинників: тривалості робочого тижня,  робочого дня, наявності вихідних тощо. У зв’язку з цим норму робочого часу роботодавці повинні розраховувати самостійно виходячи з режиму роботи, запровадженого на підприємстві, з дотриманням вимог ст.ст. 50–53, 67 і 73 КЗпП.

Тривалість робочого часу Читайте також: Скорочення робочого часу: чи необхідна атестація

Варто мати на увазі, що розрахунок норми тривалості робочого часу на 2017 рік, який враховував відповідні нормоутвоючі фактори, раніше був доведений до відома підприємств листом Мінсоцволітики від 05.08.2016 № 11535/0/14-16/13. Рекомендації, викладені в цьому листі, можуть бути використані як методичний посібник при розрахунку норми тривалості робочого часу на 2018 і наступні роки підприємствами, в яких встановлений п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю при однаковій тривалості часу роботи за день впродовж робочого тижня.  

Неповний робочий час

Відповідно до ст. 56 КЗпП за угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може встановлюватися (як при вступі на роботу, так і в період роботи) неповний робочий час.

Неповний робочий час може бути встановлений у вигляді:

  • неповного робочого дня (тобто зменшення тривалості щоденної роботи на зумовлену кількість годин);
  • неповного робочого тижня (при якому зберігається нормальна тривалість робочого дня, але зменшується кількість робочих днів у тижні);
  • поєднання неповного робочого дня і неповного робочого тижня (наприклад, тривалість робочого дня 5 годин при 4 робочих днях на тиждень).

Зверніть увагу!

Неповний робочий час може бути встановлений угодою роботодавця і працівника на певний термін чи без зазначення терміну.

В обов’язковому порядку на прохання працівника неповний робочий час встановлюється для:

  • вагітних жінок;
  • жінок, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, в тому числі таку, що знаходиться під їх опікуванням;
  • догляду за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку.

Згідно з cт. 1861 КЗпП гарантії, встановлені ст. 56 КЗпП, поширюються також на батьків, які виховують дітей без матері (зокрему у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також на опікунів (піклувальників), одного з прийомних батьків, одного з батьків-вихователів.

Особи, які працюють неповний робочий час, користуються тими ж правами, що й ті, хто працює на умовах нормального робочого часу. Їм надається відпустка тієї ж тривалості, надаються вихідні й святкові дні, час роботи зараховується в трудовий стаж.

Час початку і закінчення щоденної роботи

Відповідно до ст. 57 КЗпП час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) передбачається правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності відповідно до законодавства. Згідно зі ст. 142 КЗпП правила внутрішнього трудового розпорядку затверджуються трудовими колективами за поданням власника або уповноваженого ним органу і виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) на основі типових правил. Крім того, ст. 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356-XII передбачено, що зобов’язання сторін по регулюванню виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема і щодо режиму роботи та тривалості робочого часу встановлюються у колективному договорі.

При визнвченні часу початку і закінчення роботи на підприємствах комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, слід також враховувати вимоги  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97 (ст. 30) щодо  надання права виконавчим органам сільських, селищних та міських рад встановлювати зручний для населення режим роботи цих підприємств. 

При змінних роботах працівники чергуються в змінах рівномірно в порядку, встановленому правилами внутрішнього трудового розпорядку. Перехід з однієї зміни в іншу, як правило, має відбуватися через кожний робочий тиждень в години, визначені графіками змінності. Тривалість перерви в роботі між змінами має бути не меншою подвійної тривалості часу роботи в попередній зміні (включаючи і час перерви на обід). Призначення працівника на роботу протягом двох змін підряд забороняється ( ст.ст. 58, 59 КЗпП).

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас у курсі всіх актуальних подій у сфері охорони праці!

Освітні заходи
Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

Дратує? А Ви зареєструйтеся і спробуйте ще раз!

Витратіть на РЕЄСТРАЦІЮ лише 57 секунд і СКАЧУЙТЕ шпаргалки для спеціаліста з охорони праці, інструкції з охорони праці, журнали реєстрацій інструктажів без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
і скачаю все
Зареєструюся

Скачайте План роботи інженера з охорони праці

Скористайтеся готовим зразком плану або адаптуйте власний з урахуванням особливостей вашого підприємства.

План роботи інженера з охорони праці

 Скачати