Телефонуйте безплатно на 0 800 212 312 — забирайте свій подарунок

Аптечка на підприємстві: як укомплектувати та зберігати ▶ ▷

Служба охорони праці

Виконання робіт підвищеної небезпеки

  • 12 січня 2016
  • 9034

В будь-якій компанії, діяльність якої передбачає виконання небезпечних робіт, слід затвердити перелік робіт з підвищеною небезпекою, для яких потрібно оформлювати наряди-допуски. Навіть незначні на перший погляд порушення в організації виконання такої категорії робіт можуть призвести до настання нещасних випадків або травматизму людей.

Порядок виконання робіт підвищеної небезпеки за нарядом-допуском

Наряд-допуск – це документ в письмовій формі, що регламентує зміст, тривалість, адресу та умови виконання роботи, необхідні заходи безпеки, склад бригади та осіб, відповідальних за безпеку робіт.

Приблизний перелік категорій робіт, що потребують наряду-допуску, міститься в наказі Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, проте він не є вичерпним.

Скачати Перелік робіт з підвищеною небезпекою

Виконання робіт підвищеної небезпеки

Керуючись цим переліком роботодавець зобов’язаний своїм розпорядженням затвердити конкретний перелік небезпечних робіт, які існують на підприємстві. У внутрішніх інструкціях компанії необхідно також прописати порядок видачі нарядів, вимоги до виконавців та правила ведення робіт. Як правило, єдиним документом, в якому вказують особливості виконання та процедуру документарного оформлення небезпечних видів робіт, є Положення. Відповідальною особою за складання і наступне погодження проекту Положення є інженер з охорони праці.

З урахуванням специфіки галузі, в якій працює компанія, інженер з охорони праці під час розробки Положення повинен враховувати профільні стандарти, форми, нормативи та вимоги регуляторних органів. У зв’язку з цим, наразі єдиної форми наряду, яка б використовувалась всіма підприємствами, немає. На практиці використовують близько 9 форм нарядів-допусків для кожного виду робіт, наприклад:

Перелік робіт підвищеної небезпеки

Перелік робіт розробляється інженером з охорони праці і викладається у формі доповнення до Положення. При складанні переліку необхідно передбачити, щоб подібні для всіх під­розділів роботи, які здійснюються цент­ралізовано сторонніми службами або спеціалізованими установами, були виділені окремо (земляні, роботи на висоті, вогневі ро­боти тощо).

Діяльність з очищення, підтримки справності обладнання, яка здійснюється у межах цеху, слід також прописувати окремо для кожно­го підрозділу.

Зверніть увагу!

Тип роботи зазначається по кожному об'єкту, обладнанню окремо. Наприклад, не «планова перевірка обладнання», а «планова перевірка лінії №_______».

Обов'язково зазначається поса­да, та ПІБ особи, яка підписує наряд-допуск.

Для коректного складання Переліку рекомендуємо консультуватися з спеціалістами технічних служб.

Перелік небезпечних робіт, що потребують нарядів-допусків зручно заносити у таблицю:

№ з/п

Найменування робіт

Місце виконання

Посада, прізвище та ініціали особи, яка видає

наряд-допуск

Примітка

1

2

3

4

5

Положення про виконання робіт підвищеної небезпеки

Положення про виконан­ня особливо небезпечних робіт, які необхідно вказувати у наряді-допуску, має містити відомості про мету та сферу за­стосування цього документа, коло уповноважених осіб, їх посадову компетенцію та функціональні обов’язки, процедуру взаємодії з іншими підрозділами та державними органами.

Крім того, в Положенні треба вказати наступне застереження: у разі виникнення невідкладних аварійних ситуацій, що може призвести до тяжких наслідків чи загибелі людей, дозволяється виконання особливо небезпечних робіт під керівництвом начальника зміни без відповідного нарду-допуску з метою рятування людей, локалізації аварії та запобіганню її поширенню.

Особи, які супроводжують роботу

Особа, відповідальна за наряд-допуск. Повноваження та перелік осіб, які мають право на видачу наряду-допуску закріплюються у Положенні компанії. Зазвичай, це може бути начальник відповідального підрозділу, його заступник, старший механік або технолог компанії.

Особа, яка складає наряд-допуск, визначає зміст робіт та умови їх безпечного виконання, при­значає відповідального керівника ро­біт, виконавця робіт, допускача, а за потреби — спостерігача, підписує два екземпляри наряду і передає їх допускачу.

За необхідності виконання робіт в неве­ликому обсязі, особа, яка видає наряд-допуск, може одно­часно виконувати обов'язки допус­кача до роботи, а відповідальний керівник робіт — обов'язки виконав­ця робіт. Суміщення в одній особі допускача та виконавця робіт не до­пускається

Керівник робіт (начальник зміни, старший майстер, старший механік) призначається з числа інженерно-тех­нічних працівників (ІТП) цеху. Відповідає за пра­вильність підготовки об'єкта і ефективність вжитих заходів безпеки, а також за повноту інструк­тажів виконавця робіт.

Виконавець призначається з числа ІТП цеху (як правило, це брига­дир). Проводить цільовий інструктаж з охорони праці членам бригади, веде реєстрацію і оформлює наряд-допуск, видає особам ЗІЗ під розписку тощо. Він також відповідає за роботу членів бригади та дотримання ними правил виробництва.

Допускач (службова осо­ба з числа експлуатаційного штату цеху) організовує підготовку об'єкта до початку робіт, контролює правильне і своєчасне застосування заходів безпеки.

Спостерігач запрошується у виняткових випадках для контролю за роботами, що проходять неподалік від діючого устаткування, в закритих приміщеннях, що становлять небезпеку для робітників. Він наглядає за роботою бригади, станом робочих місць та обладнанням з метою виявлення та усунення перших ризиків настання нещасних випадків.

Члени бригади. До складу бригади включають робітників, які пройшли навчальний курс та атестацію знань з питань охорони праці. Робітники повинні бути готовими до виконання робіт за станом здоров’я та мати належні кваліфікаційні навички. Бригада формується мінімум з двох осіб. Члени брига­ди самостійно відповідають за дотримання правил безпеки, застосування ЗІЗ та превентивних заходів.

Початок проведення робіт підвищеної небезпеки

Допускач спільно з керівником робіт і виконавцем пере­віряють завершення підготовчих робіт, передбачених у наряді-допуску, та повідомляють інших членів бригади про наявне обладнання на місці виконання робіт, особливості стану суміжних ділянок (наявність на них тиску, напруги, надмірних температур, використання хі­мічних речовин), які можуть вплинути на порядок провадження роботи.

Підготовчі роботи здійснюються уповноваженими робітниками дільниці, до якої відноситься об'єкт робіт.

Не дозволяється запрошувати до підго­товчих робіт робітників сторонніх ор­ганізацій.

Приймання готового робочого місця та допуск бригади до початку роботи закріплюється підписами допускача, керівника та виконавця робіт у наряді-допуску.

Важливо!

Відсутність підписів будь-кого із вказаних осіб є підставою для визнання наряду-допуску нечинним.

Наряд-допуск підлягає реєстрації у спеціальному журналі. Один екземпляр наряду-допуску передається виконавцеві.

Керівник робіт надає виконавцю та іншим членам бригади чіткі інструкції про правила безпеки під час проведення робіт. Робітники завіряють своїми підписами факт ознайомлення із технікою безпеки.

Перелік категорій робіт в ремонтно-будівельних установах, для яких необхідно складати наряд-допуск

  1. Будівельно-монтажні роботи: роботи із використанням будівель­них пристроїв в зонах ліній електропередач, роботи в колодязях, закритих приміщеннях і спорудах, земляні роботи з зараженим ґрунтом, роботи біля небезпечних су­міжних дільниць.
  2. Висотні роботи: діяльність на кранах, підйомниках, екска­ваторах, установка, демонтаж і обслуговування кранів і допоміжних колій, фарбування кранів, ро­боти в підвісних і підйомних колясках на висоті більше за 5 метрів, скління та миття вікон або ліхтарів з кранів.
  3. Посудини, що працюють під тиском: проведення гідравлічних і пневма­тичних випробувань посудин, що пра­цюють під тиском понад 0,7 • 105 Н/м2, газозварювальні і газорі­зальні роботи у спорудах кисневих станцій, чищення ацетиленових гене­раторів, установка та тестування обладнання, що пра­цює під тиском.
  4. Теплове господарство: очищення та обслуговування котлів, балонів, паронагрівачів, економайзерів і бой­лерів, випробування теплової мережі, теплоізоляційні роботи.
  5. Діяльність з пожежонебез­печними матеріалами та речовинами.
  6. Електроустановки, електроме­режі, лінії електропередачі: роботи, пов'язані зі знят­тям напруги в електроустановках під на­пругою, випробовування силових трансформаторів, установка та ремонт ка­бельних ліній, роботи з електричним струмом, перевірка ламп загального призначення з кранів і ви­ще ніж 5 метрів, установчі роботи на магістральних, кабельних лініях і в силових розподільних сейфах.
  7. Інші категорії: роботи в колодязях, тунелях, теп­лових камерах, колекторах, посуди­нах, траншеях, димоходах, газохо­дах; земляні ро­боти в зоні розташування підземних інженерних мереж і комунікацій, ро­боти на дахах будівель, зміцнення та відновлення ава­рійних частин і елементів будівель та споруд, зливання агресивних рі­дин з цистерн, риття вручну траншей глибиною понад 2 м або робота в них під час риття екскава­тором, виконання періодичних вогне­вих робіт у цехах і на території компанії тощо. 

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас у курсі всіх актуальних подій у сфері охорони праці!

Освітні заходи
Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

Дратує? А Ви зареєструйтеся і спробуйте ще раз!

Витратіть на РЕЄСТРАЦІЮ лише 57 секунд і СКАЧУЙТЕ шпаргалки для спеціаліста з охорони праці, інструкції з охорони праці, журнали реєстрацій інструктажів без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
АБО ЗАЙТИ ЧЕРЕЗ СОЦМЕРЕЖІ
Зареєструватися
Приєднуйтеся до закритого Клубу спеціалістів з охорони праці!

Пройдіть швидку реєстрацію і отримайте доступ до:

• професійних матеріалів сайту

• шпаргалок для безпомилкової роботи

• вебінарів та презентацій від найкращих експертів з охорони праці

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
АБО ЗАЙТИ ЧЕРЕЗ СОЦМЕРЕЖІ
Зареєструватися

Скачайте План роботи інженера з охорони праці

Скористайтеся готовим зразком плану або адаптуйте власний з урахуванням особливостей вашого підприємства.

План роботи інженера з охорони праці

 Скачати