Телефонуйте 0 800 212 312, якщо бажаєте передплатити. Усі дзвінки безплатні

Скачайте новий Покажчик НПАОП 2019 ▶ ▷

Служба охорони праці

Навчання з охорони праці

 • 17 січня 2018
 • 15351

Розпочався новий календарний рік, а отже служба охорони праці на підприємствах має подбати про навчання та перевірку знань з охорони праці. У 2018 році організовувати їх потрібно згідно з новими вимогами, адже у квітні 2017 року набрали чинності зміни до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Як саме – дізнайтеся зі статті.

У ст. 18 Закону України «Про охорону праці» сказано, що працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії.

Періодичність навчання з питань охорони праці

Якщо працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, вони мають щороку проходити спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. Таке навчання відбувається за рахунок роботодавця.

Один раз на 3 роки проходять навчання, а також перевірку знань з питань охорони праці за участю профспілок посадові особи, діяльність яких пов’язана з організацією безпечного ведення робіт, під час прийняття на роботу.

Працівники та посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці до виконання роботи не допускаються. У тих, хто продемонстрував незадовільний рівень знань з питань охорони праці, є один місяць для того, щоб пройти повторне навчання і перевірку знань.

Вимоги до організації навчання з питань охорони праці

Порядок проведення навчання та перевірки знань посадових осіб з питань охорони праці визначається типовим положенням, що затверджується центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці.

Нова редакція наказу Держнаглядохоронпраці про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою від 26.01.2005 № 15 набула чинності з 14 квітня 2017 року (далі – Типове положення). Головні зміни, яких зазнав цей документ:

 • усунули обмеження в організації навчання;
 • скасували обов’язкову видачу посвідчень;
 • всім посадовим особам дозволили навчатися на інших підприємствах та вільно обирати суб’єкт господарювання, який надаватиме таку послугу.

Навчання з питань охорони праці на підприємстві

Пунктом 3 Типового положення підприємства зобов’язано розробляти і затверджувати власні положення про навчання з питань охорони праці з урахуванням специфіки свого виробництва. При їх розробці потрібно спиратися на Типове положення та вимоги нормативно-правових актів з охорони праці. Також формуються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, які мають бути оприлюднені роботодавцем.

СКАЧАТИ ПРИКЛАД НАКАЗУ

Навчання з охорони праці

СКАЧАТИ ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ПЛАНУ-ГРАФІКА

Навчання з охорони праці

Організацію навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників, зокрема під час професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації на підприємстві здійснюють працівники служби кадрів або інші спеціалісти, яким роботодавцем доручена організація цієї роботи.

Увага!

Особи, які суміщують професії, проходять навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці як з їхніх основних професій, так і за професіями, що суміщуються.

Перевірка знань працівників з питань охорони праці

Рівень знань з питань охорони праці на підприємстві перевіряє спеціальна комісія, склад якої затверджується наказом/розпорядженням роботодавця. Головою комісії з перевірки призначається керівник підприємства або його заступник, до службових обов’язків яких входить організація роботи з охорони праці.

До складу комісії підприємства входять спеціалісти служби охорони праці, представники юридичної, виробничих, технічних служб, представник профспілки або уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці. Комісія вважається правочинною, якщо до її складу входять не менше трьох осіб.

Важливо!

Усі члени комісії у порядку, установленому Типовим положенням, повинні пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

Перелік питань для перевірки знань з охорони праці працівників, з урахуванням специфіки виробництва, складається членами комісії та затверджується роботодавцем. Така перевірка може здійснюватися у вигляді:

 • тестування;
 • заліку
 • іспиту.

Результат перевірки знань з питань охорони праці оформлюється протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

СКАЧАТИ ЗРАЗОК ПРОТОКОЛУ

Навчання з охорони праці

Особам, які під час перевірки знань з охорони праці виявили задовільні результати, видається посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці. При цьому в протоколі та посвідченні у стислій формі зазначається перелік основних нормативно-правових актів з охорони праці та з безпечного виконання конкретних видів робіт, в обсязі яких працівник пройшов перевірку знань.

СКАЧАТИ ЗРАЗОК ПОСВІДЧЕННЯ

Навчання з охорони праці

Зверніть увагу!

Питання щодо необхідності видачі посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці на підприємстві або необхідності працівникам мати їх при собі під час виконання трудових обов’язків вирішується роботодавцем. Видача посвідчень є обов’язковою тільки у випадку, якщо працівник виконує роботи підвищеної небезпеки.

Відповідальність за організацію і здійснення інструктажів, навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці покладається на роботодавця.

Спеціальне навчання і перевірка знань з питань охорони праці

На відміну від навчання з питань охорони праці, спеціальне навчання орієнтоване на підготовку до безпечного виконання робіт із підвищеною небезпекою або тих, де є потреба у професійному доборі. Так, працівники, зайняті на роботах, що входять до Переліку робіт з підвищеною небезпекою (затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15) та Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі (затвердженого спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України, Держнаглядохоронпраці від 23.09.1994 № 263/121), проходять щороку спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці (НПАОП).

Спеціальне навчання з питань охорони праці може проводитись як безпосередньо на підприємстві, так і навчальним центром.

Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб

У Додатку 3 до Типового положення наведено перелік посад посадових осіб, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці. Вони навчаються згідно з Типовим тематичним планом і програмою навчання з питань охорони праці посадових осіб.

СКАЧАТИ ТИПОВИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН І ПРОГРАМУ

Навчання з охорони праці

Варто зауважити, що раніше лише посадовим особам малих підприємств (у яких середня кількість працівників за звітний період не перевищувала 50 осіб) дозволялося навчатися на власному підприємстві. Чинною редакцією Типового положення передбачено, що всі посадові особи, крім зазначених у п.п. 5.2 та 5.3, тепер можуть проходити навчання і перевірку знань з питань охорони праці стосовно робіт, що входять до їх функціональних обов’язків, безпосередньо на підприємстві.

Окремо встановлено вимоги для навчання та перевірки знань з питань охорони праці для посадових осіб, наділених більш високим рівнем відповідальності (п. 5.2 та 5.3 Типового положення).

Організація проведення інструктажів з питань охорони праці

Працівники, під час прийняття на роботу та періодично, повинні проходити на підприємстві інструктажі з питань охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих. За характером і часом проведення інструктажі поділяються на:

 • вступний;
 • первинний;
 • повторний;
 • позаплановий;
 • цільовий.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередній керівник робіт (начальник структурного підрозділу, майстер) або фізична особа, яка використовує найману працю. Вони завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці особою, яка проводила інструктаж.

Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів та їх допуск до роботи особа, яка проводила інструктаж, вносить запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці

СКАЧАТИ ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ІНСТРУКТАЖІВ

Навчання з охорони праці

У разі виконання робіт, що потребують оформлення наряду-допуску, цільовий інструктаж реєструється в цьому наряді-допуску, а в журналі реєстрації інструктажів – не обов’язково.

Стажування, дублювання і допуск працівників до роботи

Новоприйняті на підприємство працівники після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом досвідчених, кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2–15 змін або дублювання протягом не менше шести змін.

Дублювання – самостійне виконання працівником (дублером) професійних обов’язків на робочому місці під наглядом досвідченого працівника з обов'язковим проходженням протиаварійного і протипожежного тренувань.

Стажування або дублювання проводиться, як правило, під час професійної підготовки на право виконання робіт підвищеної небезпеки у випадках, передбачених нормативно-правовими актами з охорони праці.

Перелік посад і професій працівників, які повинні проходити стажування (дублювання), а також тривалість стажування (дублювання) визначаються керівником підприємства відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці. Тривалість стажування (дублювання) залежить від стажу і характеру роботи, а також від кваліфікації працівника.

Увага!

Роботодавець може звільняти від проходження стажування (дублювання) працівника, який має стаж роботи за відповідною професією не менше 3 років або переводиться з одного підрозділу до іншого, де характер роботи та тип обладнання, на якому він працюватиме, не змінюються.

Стажування (дублювання) проводиться на робочих місцях свого або іншого подібного за технологією підприємства. У процесі стажування працівники повинні виконувати роботи, які за складністю, характером, вимогами безпеки відповідають роботам, що передбачаються функціональними обов’язками цих працівників.

Норми Типового положення відповідають головній вимозі міжнародного та національного законодавства: навчання з питань охорони праці для працівників має бути в тому обсязі, якого вистачатиме для їхньої безпечної роботи у конкретного роботодавця. Якщо працівник змінює місце роботи – відповідальність за його життя і здоров’я перекладається на іншого роботодавця. 

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас у курсі всіх актуальних подій у сфері охорони праці!

Освітні заходи
Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

Дратує? А Ви зареєструйтеся і спробуйте ще раз!

Витратіть на РЕЄСТРАЦІЮ лише 57 секунд і СКАЧУЙТЕ шпаргалки для спеціаліста з охорони праці, інструкції з охорони праці, журнали реєстрацій інструктажів без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
і скачаю все
Зареєструюся
Приєднуйтеся до закритого Клубу спеціалістів з охорони праці!

Пройдіть швидку реєстрацію і отримайте доступ до:

• професійних матеріалів сайту

• шпаргалок для безпомилкової роботи

• вебінарів та презентацій від найкращих експертів з охорони праці

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І продовжити читання
Зареєструватися

Скачайте План роботи інженера з охорони праці

Скористайтеся готовим зразком плану або адаптуйте власний з урахуванням особливостей вашого підприємства.

План роботи інженера з охорони праці

 Скачати