Уповноважений трудового колективу з питань охорони праці

15 липня 2020
12371
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Профспілкові організації створюють здебільшого в компаніях з великим штатом працівників. Організаціям з меншою кількістю персоналу доцільно не утворювати профспілку, а обирати уповноважену особу, яка фактично виконуватиме функції профспілки, а саме — контролюватиме дотримання прав співробітників, зокрема в галузі безпеки праці.

Правовий статус уповноваженого з питань охорони праці

Обсяг прав, обов’язків, компетенції та відповідальності уповноваженого має бути чітко закріплений у локальному нормативному акті компанії — Положенні про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці (далі — Положення).

⚡ Як організувати профілактичні заходи проти коронавірусу на підприємстві. Готові документи

У розробленні проєкту Положення беруть участь як роботодавець, так і трудовий колектив компанії. Положення має бути складене на базі форми Типового положення, прийнятого Держгірпромнагляду 21.03.2007 року за наказом № 56, з урахуванням особливостей діяльності компанії. Остаточний проєкт Положення мають погодити загальні збори працівників компанії.

Уповноваженого обирають шляхом відкритого голосування працівників. Для затвердження кандидатури уповноваженого достатньо простої більшості голосів.

Уповноважений трудового колективу з питань охорони праціЗверніть увагу!

Законодавство не забороняє обрати декількох уповноважених осіб, якщо це обумовлено необхідністю ведення постійного контролю за станом безпеки праці в кожному виробничому підрозділі. У такому разі необхідну кількість уповноважених, а також строк їх повноважень визначають на загальних зборах працівників.

Протягом місяця з моменту обрання уповноважений повинен пройти навчальний курс та інструктажі з безпеки праці.

Функції та обов’язки уповноваженого

У своїй діяльності уповноважений повинен керуватись законами України, підзаконними актами з питань охорони праці, установчим документом компанії та відповідним Положенням. Служба охорони праці має сприяти уповноваженому у виконанні ним своїх обов’язків та надавати йому методичну підтримку.

Нормативне регулювання

 • Наказ Держнаглядохоронпраці «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» від 26.01.2005 № 15;
 • Наказ Держгірпромнагляду «Про затвердження Типового положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці» від 21.03.2007 № 56.

Можна виділити такі основні обов’язки уповноваженого трудового колективу з питань охорони праці:

 • моніторинг упровадження нормативних актів України з питань безпеки праці в діяльності компанії;
 • перевірка відповідності прийнятих в компанії правил вимогам законодавства;
 • контроль за дотриманням прав співробітників;
 • контроль за здійсненням документообороту та обліку з питань безпеки праці, правильністю оформлення внутрішніх документів (наприклад, актів розслідування комісії);
 • участь у розробленні й погодженні колективної угоди, насамперед розділу «Охорона праці»;
 • розроблення та вживання заходів, спрямованих на покращення умов праці, захист прав працівників, оптимізацію виробничого процесу в частині мінімізації ризиків настання нещасних випадків та травматизму. У випадку збою на виробництві або спричиненні шкоди здоров’ю чи життю співробітників уповноважений повинен негайно повідомити керівника робіт і надати домедичну допомогу постраждалому.

Уповноважений зобов’язаний належним чином реалізовувати покладені на нього обов’язки та права. У випадку, якщо така особа не виконуватиме свої функціональні обов’язки, то за рішенням загальних зборів працівників вона може бути усунена з посади достроково.

Права уповноваженого

Уповноважений трудового колективу з питань охорони праці за посадою має право:

 • перевіряти стан безпеки умов праці в компанії;
 • отримувати доступ до виробничих приміщень та документів з охорони праці, які ведуть у компанії;
 • у разі виявлення порушень прав співробітників — вимагати усунення порушення від відповідальних осіб або звернутися до відповідного державного органу;
 • за умови надмірного ризику робіт — вимагати припинення робіт, що створюють загрозу для працівників або устаткування компанії;
 • брати участь у засіданнях комісії з охорони праці (якщо така комісія створена в компанії) тощо.

Під час здійснення своїх повноважень уповноважений повинен враховувати інтереси і працівників, і роботодавця. Слід пам’ятати, що від результатів роботи уповноваженого значною мірою залежить ефективність і безпека виробничої діяльності компанії.

logo