-

Контроль за станом охорони праці на підприємстві

8 травня 2020
41261
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Контроль за станом охорони праці на підприємстві є одним із складових елементів системи управління охороною праці підприємства. Контроль спрямований на виявлення відхилень від норм в умовах праці та перевірку виконання працівниками своїх обов’язків у сфері охорони праці. Дізнайтеся, які бувають основні види контролю за станом охорони праці на підприємстві, з якою періодичністю їх проводять, та якими документами супроводжується контроль.

Контроль за станом охорони праці (далі — контроль) є найбільш відповідальною та трудомісткою функцією процесу управління, від якої залежить система управління охороною праці підприємства в цілому. Оперативно виявити можливі відхилення від норм безпеки праці, перевірити виконання запланованих заходів та управлінських рішень можливо лише на підставі регулярного та об’єктивного контролю на підприємстві.

Контроль має здійснюватися керівниками всіх рівнів управління виробництвом. При створенні безпечних умов праці на підприємстві значну роль також відіграє громадський контроль, що провадиться громадськими інспекторами (представниками профспілок) або уповноваженими особами з питань охорони праці (у разі відсутності профспілки).

Структура системи управління підприємством і контроль

Організація контролю за станом охорони праці на підприємстві тісно пов’язана із управлінням підприємством. Систему управління підприємством можна умовно поділити на рівні за певною ознакою, для кожного з яких має бути відповідний ступінь контролю.

Зразок Положення про систему управління охороною праці

Положення про службу охорони праці

Відповідно до масштабу підприємства розрізняють п’ять рівнів системи управління підприємством. Кількість рівнів залежить від розгалуженості структури підприємства:

 • однорівнева система — у суб’єктів малого підприємництва і приватних підприємців;
 • дворівнева система — на малих підприємствах (приватні підприємства);
 • трирівнева система — на великих підприємствах (державні підприємства, акціонерні товариства);
 • чотирирівнева система — на підприємствах із розвиненим корпоративним управлінням (дочірні підприємства, відомчі об’єднання підприємств);
 • п’ятирівнева система — на підприємствах з розвиненим транснаціональним корпоративним управлінням (характерно для міжнародного співробітництва міністерств, транснаціональних об’єднань, компаній, холдингів).

Залежно від системи управління підприємством та масштабів його підрозділів контроль за станом охорони праці може нараховувати від одного до п’яти ступенів. Наприклад, на підприємствах електроенергетичного комплексу найпоширенішим є триступеневий контроль, а на підприємствах нафтогазового комплексу — п’ятиступеневий контроль за станом охорони праці.

Перевірте, чи маєте всі необхідні документи з охорони праці на підприємстві

Види планування та контролю стану охорони праці

Контроль за станом охорони праці на підприємстві або відокремленому структурному підрозділі можна поділити на:

 • оперативний контроль за станом охорони праці (або поточний); 
 • вибірковий (або цільовий); 
 • періодичний.

Характеристика видів контролю за станом охорони праці

з/п

Вид контролю

Характер контролю

Суть контролю

Виконавці

1

Вибірковий (цільовий)

Аудиторський

Перевірка інженерного організаційно-технічного забезпечення виробництва на відповідність нормативним вимогам і встановленим критеріям*

Спеціальна комісія у складі технічного директора (голова комісії), керівника служби охорони праці, головних спеціалістів та інших відповідальних осіб

2

Періодичний

Організаційно-технічний

Перевірка умов безпеки виробництва та виконання прийнятих рішень на відповідність нормативним вимогам

Керівник служби охорони праці, головні спеціалісти та інші відповідальні особи

3

Оперативний (поточний)

Виконавчий

Перевірка виконання робочих операцій та стану охорони праці на робочих місцях на відповідність нормативним вимогам

Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці, бригадири (ланкові)

* Критеріями вибіркового контролю можуть бути:

 • територіальний (регіональний) або галузевий критерій (наприклад, по Київській області, у будівельній галузі);
 • критерій зростання виробничого травматизму за певний період (квартал, півріччя тощо), аварій на виробництві;
 • наявність скарг та звернень працівників з приводу стану охорони праці.

На практиці основними видами контролю за станом охорони праці, які провадяться на підприємствах, є, зокрема, такі:

 • триступеневий адміністративно-громадський контроль;
 • оперативний контроль керівниками робіт та іншими відповідальними особами підприємства (наприклад, службою охорони праці);
 • контроль вищою організацією (четвертий або п’ятий ступінь контролю);
 • контроль місцевими органами влади (органами самоврядування);
 • відомчий контроль (контроль вищими органами, наприклад, міністерством);
 • громадський контроль;
 • контроль органами державного нагляду.

Більшість із цих видів контролю врегульовані законодавством, в якому чітко вказано, хто здійснює контроль за станом охорони праці на підприємстві. Зокрема, контроль органами державного та відомчого нагляду, місцевими органами влади (органами самоврядування) та громадський контроль регламентуються відповідними нормативно-правовими актами. Контроль керівниками робіт, іншими відповідальними особами підприємства та представниками вищої організації регламентуються посадовими інструкціями контролюючих осіб та положеннями про відповідні служби.

Періодичність проведення контролю за станом охорони праці

Контроль за станом охорони праці, окрім оцінки дотримання вимог щодо безпечних умов праці на підприємстві, передбачає планування робіт з охорони праці, яке поділяється на перспективне (на рік) та оперативне (на місяць, квартал, півріччя, рік), із складанням відповідного Графіка перевірок.

Періодичність проведення контролю за станом охорони праці визначається керівником підприємства за погодженням з трудовим колективом і передусім залежить від ступеня небезпеки виробництва. Наприклад, на підприємстві, виробництво якого належить до високого ступеня ризику доцільно застосовувати таку періодичність контролю за станом охорони праці:

 • перший ступінь — щоденно;
 • другий ступінь — щотижня;
 • третій ступінь — щомісячно;
 • четвертий ступінь — щоквартально;
 • п’ятий ступінь — 1 раз на 6 місяців.

⚡ Працівник захворів на коронавірус: чи «виробничий» нещасний випадок

На підприємстві, виробництво якого належить до середнього ступеня ризику доцільно застосовувати таку періодичність контролю за станом охорони праці:

 • перший ступінь — щотижня (щодекадно);
 • другий ступінь — щомісячно;
 • третій ступінь — щоквартально;
 • четвертий ступінь — 1 раз на 6 місяців;
 • п’ятий ступінь — щорічно.
logo