Посадова інструкція начальника відділу охорони праці

24 вересня 2021
5157
Середній бал: 5 із 5

Посадова інструкція начальника відділу охорони праці визначає його функціональні обов’язки, права та відповідальність за порушення норм законодавства у сфері охорони праці.

Посадова інструкція начальника відділу охорони праці розроблена на основі кваліфікаційної характеристики начальника відділу охорони праці, яку наведено у Випуску 1 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженому наказом Мінсоцполітики України від 29.12.2004 № 336, з урахуванням вимог ст. 13 Закону «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII та Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 15.11.2004 № 255 (НПАОП 0.00-4.21-04).

1. Загальні положення

1.1.  Ця посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права та відповідальність начальника відділу охорони праці.

Як скласти план робіт з охорони праці

1.2.  Начальник відділу охорони праці належить до професійної категорії «Керівники».

1.3.  Головна функція — організація контролю за додержанням у структурних підрозділах законодавства про охорону праці та безпосередній контроль за функціонуванням системи управління охороною праці на підприємстві.

1.4.  Начальника відділу охорони приймають на роботу та звільняють з неї наказом керівника підприємства.

1.5.  Безпосередньо очолює службу охорони праці підприємства, підпорядковується керівнику підприємства.

1.6.  Начальник відділу охорони праці за своєю посадою і заробітною платою прирівнюється до керівників і спеціалістів основних виробничо-технічних служб. Ліквідація служби охорони праці допускається лише у разі ліквідації підприємства.

1.7.  У разі тимчасової відсутності начальника відділу охорони праці (хвороба, відрядження, відпустка тощо) виконання його обов’язків покладають згідно з наказом на іншого працівника служби охорони праці.

2. Завдання та обов’язки

2.1.  Проводить вступний інструктаж з питань охорони праці з відповідним записом у Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.

2.2.  Координує проведення оперативного контролю за станом охорони праці у структурних (виробничих) підрозділах. Надає методичну допомогу керівникам виробничих підрозділів у розробленні заходів з питань охорони праці. Бере участь у роботі комісії з питань охорони праці (за її наявності). Координує роботу уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці (за їх наявності) та сприяє реалізації їх подань.

2.3.  Забезпечує працівників виробничих дільниць нормативними документами з питань охорони праці (положеннями, правилами, нормами, стандартами, інструкціями, журналами, переліками тощо) та наглядовою інформацією (плакатами, знаками безпеки, попереджувальними написами тощо). Контролює наявність і ведення у виробничих підрозділах (на робочих місцях) оперативної документації з питань охорони праці.

Перевіряємо стан охорони праці на підприємствіА у Вас є всі необхідні документи?

2.4.  Організовує роботу кабінету (оформлення куточків) з охорони праці, пропаганду безпечних умов праці, забезпечення працівників інформацією про причини нещасних випадків, професійних захворювань, аварій та інших надзвичайних ситуацій, що мали місце на підприємстві та у галузі.

2.5.  Організовує навчання і перевірку знань працівників з питань охорони праці. Бере участь у роботі постійно діючої комісії підприємства з перевірки знань з питань охорони праці. Контролює проведення стажування та інструктажів з питань охорони праці у виробничих підрозділах, наявність спеціального навчання працівників окремих професій (наприклад, зварників, стропальників) і працівників, яких залучають до робіт, що потребують спеціального навчання (наприклад, роботи на висоті).

2.6.  Розробляє локальні Положення, пов’язані з функціонуванням системи управління охороною праці на підприємстві. Бере участь у розробленні інструкцій, технологічної документації, де визначаються питання охорони праці. Розробляє спільно з керівниками виробничих підрозділів «Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань, аваріям і пожежам на підприємстві», а також розділ «Охорона праці» у колективному договорі підприємства.

2.7.  Контролює відповідність нормативним вимогам охорони праці технологічних процесів, засобів виробництва та захисту, зокрема безпечну експлуатацію електроустановок на об’єктах виробництва. Бере участь в організації проведення атестації робочих місць за умовами праці та інших обстежень організаційно-технічних умов виробництва, трудових процесів, методів праці з метою приведення у відповідність до нормативних вимог. Контролює використання праці неповнолітніх, жінок та інвалідів відповідно до законодавства. Бере участь у розробленні перспективних і поточних планів роботи щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці на підприємстві.

2.8.  Бере участь в організації періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також осіб віком до 21 року. Контактує з медичними та науковими закладами з питань охорони праці та організовує впровадження їхніх рекомендацій.

2.9.  Оформлює в установленому порядку повідомлення про нещасні випадки, професійні захворювання та аварії. Організовує в установленому порядку розслідування нещасних випадків (крім випадків спеціального розслідування), облік та звітність з питань охорони праці, зокрема зберігання матеріалів розслідувань, що проводились на підприємстві.

2.10.  Бере участь у роботі комісії з введення в експлуатацію об’єктів виробництва, після закінчення будівництва, реконструкції або технічного переобладнання.

2.11.  Контролює забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком, мийними (знешкоджувальними) засобами, належними санітарно-побутовими умовами, організацію питного режиму, надання працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій, пов’язаних зі шкідливими умовами праці.

2.12.  Контролює виконання працівниками нормативних вимог з охорони праці (інструкцій з охорони праці, технологічних інструкцій), розпорядчих документів (наказів, розпоряджень тощо) з питань охорони праці та заходів щодо усунення причин нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, зазначених в актах розслідування.

2.13.  Контролює виконання оформлених в установленому порядку розпорядчих документів (постанов, розпоряджень, приписів, актів, подань) представників органів контролюючих органів та вищих організацій.

2.14.  Контролює виконання на об’єктах виробництва спільних заходів з питань охорони праці, укладених між підприємством і сторонніми (підрядними) організаціями. Контролює оформлення документів дозвільного характеру (наприклад, акта-допуску), необхідних для допуску сторонніх (підрядних) організацій на територію діючого підприємства.

2.15.  Готує проєкти документів розпорядчого характеру, розглядає звернення працівників та сторонніх організацій з питань охорони праці.

3. Права

3.1.  Контролює стан безпеки на об’єктах виробництва. За результатами перевірки видає керівникам виробничих підрозділів обов’язкові для виконання приписи щодо усунення виявлених порушень за встановленою формою.

3.2.  Залучає з дозволу керівництва посадових осіб підприємства до перевірок стану охорони праці та до розслідування нещасних випадків на об’єктах виробництва.

3.3.  Вживає заходів щодо припинення на об’єктах виробництва технологічних процесів (робіт) у разі виявлення загрози життю і здоров’ю людей, навколишньому природному середовищу.

3.4.  Вимагає від керівників виробничих підрозділів відсторонення від роботи (у порядку, визначеному Правилами внутрішнього трудового розпорядку) працівників, які перебувають у стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння, не пройшли медичного огляду, інструктажу, навчання та перевірки знань з питань охорони праці, не мають допуску до спеціальних видів робіт або порушують вимоги нормативних документів з питань охорони праці.

3.5.  Надає керівнику підприємства подання щодо притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги нормативних документів з охорони праці, та щодо заохочення працівників, які беруть активну участь у поліпшенні умов праці на підприємстві.

3.6.  Бере участь у службових нарадах підприємства. Представляє підприємство у вищих, державних (відомчих) органах і місцевих органах влади, сторонніх (підрядних) організаціях під час розгляду виробничих питань (у межах компетенції).

3.7.  Використовує інформацію та документи підприємства, необхідні для реалізації своїх функціональних обов’язків.

3.8.  Самостійно планує виробничу діяльність, виходячи з обсягів робіт, укладених договорів зі сторонніми (підрядними) організаціями та вказівок керівництва.

Посадова інструкція начальника відділу охорони праці  Як притягти працівника до дисциплінарної відповідальності

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу охорони праці несе відповідальність в установленому законодавством порядку за:

4.1.1. невідповідність прийнятих рішень вимогам законодавства про охорону праці;

4.1.2. незадовільний стан документації з питань охорони праці;

4.1.3. незадовільну організацію проведення інструктажів, стажування, навчання з питань охорони праці і перевірки знань;

4.1.4. незадовільну організацію проведення періодичного медичного огляду;

4.1.5. низьку якість проведених розслідувань нещасних випадків, що проводяться відповідно до наказу керівника підприємства;

4.1.6. недостовірність і несвоєчасність подання звітів або іншої інформації з питань охорони праці у відповідні служби підприємства, вищі та контролюючі органи;

4.1.7. невиконання функціональних обов’язків, передбачених цією посадовою інструкцією, Положенням про службу охорони праці та Правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, а також розпорядчими документами (наказами, розпорядженнями) керівництва підприємства.

5. Повинен знати

5.1.  Нормативні та розпорядчі документи щодо охорони праці на підприємстві, зокрема:

 • Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII;
 • Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV;
 • Кодекс цивільного захисту України;
 • Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат, затверджений постановою КМУ від 27.06.2003 № 994;
 • Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107;
 • Порядок ідентифікації та обліку об’єктів підвищеної небезпеки, затверджений постановою КМУ від 11.07.2002 № 956.

Посадова інструкція начальника відділу охорони праці  Скачайте Покажчик нормативно-правових актів з охорони праці, чинний у 2021 році

5.2.  Нормативні документи, що визначають порядок розроблення нормативної документації з питань охорони праці, типові положення, типові інструкції, зокрема:

 • Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 № 132 (НПАОП 0.00-6.03-93);
 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене наказом Мінпраці від 29.01.1998 № 9 (НПАОП 0.00-4.15-98);
 • Типове положення про службу охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 № 255 (НПАОП 0.00-4.21-04);
 • Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 (НПАОП 0.00-4.12-05);
 • Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці, затверджене наказом Держгірпромнагляду від 21.03.2007 № 56 (НПАОП 0.00-4.11-07);
 • Типове положення про комісію з питань охорони праці, затверджене наказом Держгірпромнагляду від 21.03.2007 № 55 (НПАОП 0.00-4.09-07);
 • Рекомендації щодо побудови та впровадження системи управління охороною праці, затверджені наказом Держгірпромнагляду від 22.02.2008 № 35;
 • ДСТУ ГОСТ 12.0.230:2008 «ССБТ. Системы управления охраной труда. Общие требования».

5.3.  Міжгалузеві нормативно-правові акти з охорони праці, пов’язані з організацією безпечного ведення робіт підвищеної небезпеки:

 • Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 (НПАОП 0.00-2.01-05);
 • Перелік виробництв, професій та посад, робота в яких дає право на безплатне одержання лікувально-профілактичного харчування в зв’язку з особливо шкідливими умовами праці, затверджений постановою Ради Міністрів СРСР з праці та соціальних питань від 07.01.1977 № 4/П-1;
 • Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, затверджені наказом Міненерговугілля від 19.12.2013 № 966 (НПАОП 0.00-1.71-13);
 • Технічний регламент обладнання, що працює під тиском, затверджений постановою КМУ від 16.01.2019 № 27;
 • Правила виконання робіт на висоті, затверджені наказом Держгірпромнагляду від 27.03.2007 № 62 (НПАОП 0.00-1.15-07);
 • Правила охорони праці на автомобільному транспорті, затверджені наказом МНС від 09.07.2012 № 964 (НПАОП 0.00-1.62-12);
 • Типова інструкція з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт, затверджена Державним комітетом СРСР з нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості та гірничого нагляду від 20.02.1985 (НПАОП 0.00-5.11-85).

5.4.  Нормативні документи щодо забезпечення працівників засобами захисту, зокрема:

 • Технічний регламент засобів індивідуального захисту, затверджений постановою КМУ від 21.08.2019 № 771;
 • Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам окремих виробництв, затверджені наказом МНС від 06.11.2012 № 1308;
 • Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості, затверджені наказом Держгірпромнагляду від 16.04.2009 № 62 (НПАОП 0.00-3.07-09).
Засоби індивідуального захисту:

5.5.  Нормативні документи, що визначають порядок проведення навчання на підприємстві:

 • Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 30.12.1994 № 130 (НПАОП 0.00-4.24-03);
 • Правила атестації зварників, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 19.04.1996 № 61 (НПАОП 0.00-1.16-96);
 • Положення про професійне навчання кадрів на виробництві, затверджене наказом Мінпраці, МОН від 26.03.2001 № 127/151.

5.6.  Нормативні документи, що визначають порядок проведення медичного огляду та атестації робочих місць на підприємстві, зокрема:

 • Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, затверджена наказом МОЗ від 08.04.2014 № 248;
 • Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом МОЗ від 21.05.2007 № 246;
 • Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою КМУ від 01.08.1992 № 442.

5.7.  Порядок видачі нарядів-допусків на виконання робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві. Галузеві нормативно-правові акти, що визначають організацію проведення робіт на виробничих об’єктах.

5.8.  Склад і зміст технологічної документації (проєкти виконання робіт, технологічні карти) пов’язаної з охороною праці на об’єктах виробництва.

5.9.  Нормативні документи, що визначають загальні вимоги безпечного доступу людей у будівлі, зокрема:

 • ДБН В.1.2-9-2008 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації»;
 • ДБН В.1.2-14:2018 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд»;
 • ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

5.10.  Нормативні документи, що визначають загальні вимоги безпечної експлуатації електроустановок і їх конструктивних елементів:

 • Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Мінпраці від 09.01.1998 № 4 (НПАОП 40.1-1.21-98);
 • Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Мінпаливенерго від 25.07.2006 № 258 (у редакції від 13.02.2012 № 91);
 • Правила експлуатації електрозахисних засобів, затверджені наказом Мінпраці від 05.06.2001 № 253 (НПАОП 40.1-1.07-01);
 • ДСТУ 7237:2011 «ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту».
Посадова інструкція начальника відділу охорони праці
МИХАЙЛО ЧЕМЕРИСексперт із питань домедичної допомоги, директор ліцею № 208 м. Києва, вчитель медико-санітарної підготовки
Як врятувати життя потерпілому й не наразитися на небезпеку самому? Скористайтеся порадами експерта

5.11.  Державні стандарти (ДСТУ, ГОСТ тощо), що визначають загальні вимоги безпечної експлуатації засобів виробництва, зокрема:

 • ДСТУ 2156-93 «Безпечність промислових підприємств. Терміни та визначення»;
 • ДСТУ 3273-95 «Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги»;
 • ДСТУ ГОСТ 2.601:2006 «Єдина система конструкторської документації. Експлуатаційні документи»;
 • ГОСТ 2.602-95 «Единая система конструкторской документации. Ремонтные документы»;
 • ДСТУ EN ISO 7010:2019 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки.

5.12.  Основи економіки, організації праці, управління і технологічних процесів виробництва; організаційну структуру та виробничі потужності підприємства; особливості об’єктів виробництва та режими роботи на них.

5.13.  Психофізіологічні вимоги до працівників, яких залучають до робіт підвищеної небезпеки; обмеження щодо застосування праці жінок, підлітків, інвалідів і працівників, переведених на легшу роботу.

5.14.  Колективний договір, зокрема «Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань, аваріям і пожежам», Правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, внутрішньооб’єктові режими.

5.15.  Розташування засобів пожежогасіння, медичних аптечок і правила користування ними; порядок дій при нещасному випадку, аварії та інших надзвичайних ситуаціях, вимоги Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою КМУ від 17.04.2019 № 337; Положення про розслідування та облік нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженого постановою КМУ від 22.03.2001 № 270.

5.16.  Облікова документація і порядок звітності з питань охорони праці; методи й форми інформаційної діяльності з питань охорони праці.

5.17.  Інформаційні дані (адреси, номери телефонів тощо) відповідальних осіб вищих, державних і місцевих органів, з якими пов’язано вирішення питань з охорони праці, а також сторонніх (підрядних) організацій, з яким у межах виробничої діяльності існують договірні відносини.

6. Кваліфікаційні вимоги

6.1.  До начальника відділу охорони праці встановлено такі кваліфікаційні вимоги:

 • повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст);
 • стаж роботи з охорони праці — не менше ніж два роки.

6.2.  Начальник відділу охорони праці повинен мати ІV кваліфікаційну групу з електробезпеки (з правом інспектування електроустановок).

7. Взаємовідносини (зв’язки за посадою)

7.1.  Начальник відділу охорони праці безпосередньо підпорядковується керівнику підприємства.

7.2.  Взаємодіє з керівниками структурних (виробничих) підрозділів та уповноваженими представниками вищих, контролюючих органів державного (відомчого) нагляду, навчальних і експертних закладів, місцевих органів влади (у межах компетенції).

7.3.  Начальник відділу охорони праці координує роботу уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці або з представниками профспілки.

7.4.  Спільно з особою, відповідальною за електрогосподарство, виконує контролюючі (інспекційні) функції на об’єктах електрогосподарства.

7.5.  Приписи начальника відділу охорони праці є обов’язковими для виконання керівниками виробничих підрозділів і можуть бути відмінені лише керівником підприємства.

logo