text

Активуйте подарунковий доступ >

Служба охорони праці

Виконання робіт на висоті: правила та нормативне регулювання

 • 15 січня 2015
 • 11292

Основною метою нормативного документа з безпеки праці має бути конкретизація на доступному рівні вимог безпечної праці у певній сфері господарської діяльності за результатами аналізу наявної нормативної бази. Експерт, аналізуючи Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, звертає увагу на неоднозначність окремих вимог порівняно з іншими нормативними документами

Роботи на висоті — це роботи, при виконанні яких працівник перебуває на відстані менше 2 м від межі неогороджених зовнішніх або не перекритих внутрішніх перепадів по вертикалі 1,3 м і більше від робочої поверхні (ґрунту, перекриття, робочого настилу), а також роботи на похилій робочій поверхні незалежно від відстані від межі перепадів по вертикалі та наявності огородження.

Основним засобом захисту, що запобігає падінню з висоти, є захисне огородження перепадів по вертикалі або перекриття робочим настилом внутрішніх прорізів робочої поверхні, а допоміжнимбезлямковий запобіжний пояс, який за функціональним призначенням використовують лише для підтримування працівника.

Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті

Задля «встановлення єдиного порядку організації і виконання робіт на висоті» було розроблено Правила охорони праці при роботі на висоті, затв. наказом Держгірпромнагляду від 27.03.2007 № 62 (НПАОП 0.00-1.15-07; далі — Правила).

Вважаємо за необхідне звернути увагу на неоднозначність і необ’єктивність деяких нормативних вимог цих Правил.

У пункті 1 таблиці додатка 5 до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246, наведено такі поняття як «роботи на висоті» та «роботи, пов’язані з підійманням на висоту». Роботами на висоті вважаються роботи на висоті понад 1,5 м.

Правила виконання робіт на висоті та всі інші нормативно-правові акти з охорони праці до робіт на висоті відносять роботи на висоті понад 1,3 м.

У нормативних документах міжнародної організації праці під роботами на висоті розуміють роботи на рівні або нижче рівня поверхні землі, з якого може потрапити під дію травми, зокрема підйом і спуск з такого місця.

До таких робіт належать:

 • роботи на риштуваннях і помостах;
 • у кузові транспортного засобу; стаціонарних платформах і колисках;
 • на сцені або естакаді (наприклад, під час концерту, зйомки);
 • поруч з виїмками (котлованами, траншеями, колодязями), а також у разі використання для доступу опори або каната.

При цьому до робіт на висоті не відносять переміщення по стаціонарних драбинах (сходових маршах).

Вимоги Правил та інших нормативних актів до виконання робіт на висоті

Розглянемо вимоги окремих розділів та підпунктів Правил і порівняємо їх з вимогами інших нормативних актів.

Підпункт 5.2.2

Згідно з підпунктом 5.2.2 до роботи з електрифікованими інструментами допускають працівників, які мають групу з електробезпеки II та вище, хоча відповідно до підпункту 6.7.6 НПАОП 40.1-1.21-98 до роботи з електроінструментом класу I в приміщеннях із підвищеною небезпекою та поза приміщеннями допускаються працівники з II групою електробезпеки. До роботи з електроінструментом II і III класу достатньо I групи з електробезпеки.

Присвоєння групи з електробезпеки особі, яка експлуатує ручний електроінструмент, є неоднозначним питанням. Базовим нормативним документом, який визначає вимоги щодо присвоєння груп з електробезпеки є Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.02.2012 № 91 (далі — ПТЕЕС) та НПАОП 40.1-1.21-98, які обов’язкові для працівників, що здійснюють експлуатацію електроустановок споживачів.

Відповідно до пункту 3.1 розділу ІІІ ПТЕЕС:

 • електроустановка — комплекс взаємопов’язаних устаткування і споруд, що призначаються для виробництва або перетворення, передачі, розподілу чи споживання електричної енергії;
 • експлуатація (технічна) — комплекс робіт, пов’язаних з виконанням вимог ПТЕЕС, а також інших нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів з питань користування електричною і тепловою енергією, улаштування, будови, технічного обслуговування, ремонту обладнання і оперативного управління електроустановками.

Із огляду на те, що ручний інструмент не є електроустановкою (є електротехнічним пристроєм), а працівники користуються ручним електроінструментом, технічну експлуатацію (технічне обслуговування) якого проводять спеціалізовані організації (наприклад, гарантійні ремонтні майстерні) або ремонтний електротехнічний персонал підприємства, можна вважати, що вимоги ПТЕЕС та НПАОП 40.1-1.21-98 не поширюються на експлуатацію ручного електроінструменту.

Вимоги електробезпеки визначені Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затв. наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 (НПАОП 0.00-4.12-05), згідно з яким має бути проведено інструктаж з електробезпеки, а не присвоєння групи з електробезпеки.

Розділ 6.4

У Правилах є розділ 6.4 «Вимоги безпеки під час виконання робіт з колисок будівельних і тих, що навішуються на гак крана». Але згідно з частиною четвертою підпункту 7.5.28 Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджених наказом Держгірпромнагляду від 18.06.2007 № 132 (НПАОП 0.00-1.01-07), такий спосіб виконання робіт дозволяється за умови використання спеціальних колисок і розроблення проекту виконання робіт, який установлює порядок проведення робіт і заходи щодо здійснення безпечного виконання цих робіт, а також підлягає експертизі з питань охорони праці.

Устаткування для підіймання людей або людей і вантажів, в тому числі таке, де є ризик падіння з висоти понад три метри, передбачено Переліком типів машин, до яких застосовується процедура оцінки відповідності машини вимогам Технічного регламенту безпеки машин (п. 17 додатка 9 до Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою КМУ  від 30.01.2013 № 62).

Підпункт 7.2.1

Підпунктом 7.2.1 Правил встановлено: «До початку проведення робіт на даху споруд необхідно виконати передбачені нарядом заходи безпеки, в тому числі: відгородити щитами, канатами тощо діючі електромережі та електроустаткування, що знаходяться на відстані 2,5 м і ближче до місця проведення робіт та вивісити на огорожі відповідні знаки та плакати безпеки…».

Однак допустима відстань людини у будь-якому можливому її положенні та інструментів і пристосувань, які вона використовує, від тимчасових огорож до струмопровідних частин, що перебувають під напругою до 1 кВ, визначена як 0,6 м (пп. 2.3.3, таблиця 2.3 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4; НПАОП 40.1-1.21-98).

А допустима відстань від будівельної машини (вантажопідіймального, землерийного, бурильного та інших механізмів) або від її підіймальної (висувної) частини, а також робочого органу або вантажу, що підіймається, в будь-якому положенні до вертикальної площини, утворюваної проекції на землю найближчого проводу, що перебуває під напругою повітряної наземної лінії електропередачі змінного струму, — 1 м. Більш безпечним є проведення робіт біля знеструмлених струмопровідних частин.

Підпункт 7.7.3

Згідно з підпунктом 7.7.3 Правил інвентарні риштування мають бути завширшки не менше 0,6 м із робочим проходом на них не менше 0,5 м, але відповідно до підпункту 6.2.3 ДБН А.3.2-2-2009 — ширина одиночних проходів до робочих місць і на робочих місцях має бути не менше ніж 0,6 м.

Підпункт 7.10.6.3.7

Підпунктом 7.10.6.3.7 Правил встановлені такі вимоги: «При виконанні робіт на висоті 3 м і більше з приставних драбин, які неможливо закріпити за елементи конструкції, спорудження тощо застосовують бокові відтяжки, зачеплені за верхню щаблину драбини (технологічні отвори у верхній частині драбини). Відтяжки розташовують паралельно площини спорудження, під кутом не менше 45° відносно вісі тятиви драбини і кріплять знизу до природних (штучних) опор. Перед установкою драбини в робоче положення за її верхню щаблину кріпиться страхувальний канат і відтяжки. При підйомі й виконанні роботи з драбини працівник забезпечує власну безпеку (самострахування) за допомогою затискача (вузла, що самозатягується), закріпленого через карабін до страхувального вузла зачеплення поясу запобіжного лямкового або за допомогою страхувального каната, що утримується іншим працівником».

Хоча у такому випадку більш безпечним є проведення робіт із використанням засобів підмощовання  (риштовання, помосту). Крім того, згідно з підпунктом 7.3.28 ДБН А.3.2-2-2009 приставні драбини без робочих площадок дозволяється використовувати тільки для переходу між окремими ярусами будівлі, що будується, і для виконання робіт, що не потребують від виконавця упору в конструкції будівлі; роботи на приставних драбинах допускаються тільки у виняткових випадках — під час аварії, якщо вона створює небезпеку для життя людини та руйнування устатковання (для проведення робіт на висоті мають використовуватися більш безпечні автомобільні підіймачі).

Аналогічні вимоги містяться й у пункті 2.6 Вимог безпеки при роботі на висоті, затверджених наказом Міністерства цивільної авіації СРСР 30.05.1987 (НПАОП 0.00-7.07-87).

Увага!

Оскільки ДБН А.3.2-2-2009 поширюється на нове будівництво, розширення, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, реставрацію будівель та споруд, а Правила встановлюють єдиний порядок організації і виконання робіт на висоті, то вимоги безпеки під час проведення поточних ремонтних робіт визначають саме Правила (посилання на ДБН А.3.2-2-2009 є неправомірним).

Основна причина недосконалості Правил пов’язана з не зовсім коректно обраною назвою — «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», оскільки така назва потребує обов’язкового розгляду технології видів робіт на висоті та використовуваних засобів виробництва, а це буде дублювати вже наявні нормативні документи (наприклад, більшість видів будівельних робіт передбачає перебування працівника на висоті).

Більш влучною могла б стати назва: «Правила експлуатації засобів захисту під час виконання робіт на висоті» (за аналогією з Правилами експлуатації електрозахисних засобів, затвердженими наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 № 253; НПАОП 40.0-1.07-01). Також варто було би більш детально викласти організаційно-технічні вимоги щодо безпечного проведення робіт на висоті з використанням таких засобів виробництва:

 • засоби підмощування; 
 • засоби колективного захисту (запобіжні огорожі, захисні козирки тощо);
 • засоби індивідуального захисту (безлямковий запобіжний пояс, страхувальна мотузка тощо).

Сучасний підхід до організації робіт на висоті базується на хибній тезі: якщо робочі місця розташовані на висоті, то й робота, яку проводять на цих робочих місцях, є роботою на висоті. Ця теза ігнорує те, що за певних умов (наприклад, у разі використання захисних огороджувальних систем або інвентарного захисного огородження), розташовані на висоті робочі місця можуть не належати до робіт на висоті, оскільки не підпадають під визначення «роботи на висоті», та не передбачати для допуску до цих робіт спеціального навчання.

Виконання робіт на висоті: правила та нормативне регулювання Читайте також: Падіння з висоти: все про травми та засоби захисту

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас у курсі всіх актуальних подій у сфері охорони праці!

Освітні заходи
Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

Дратує? А Ви зареєструйтеся і спробуйте ще раз!

Витратіть на РЕЄСТРАЦІЮ лише 57 секунд і СКАЧУЙТЕ шпаргалки для спеціаліста з охорони праці, інструкції з охорони праці, журнали реєстрацій інструктажів без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
і скачаю все
Зареєструюся