Небезпечні та шкідливі виробничі фактори

18 січня 2022
148598
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Роботодавець зобов’язаний усунути шкідливі та небезпечні виробничі фактори або мінімізувати їхній вплив до граничнодопустимих значень, встановлених у санітарних нормах, правилах і нормативно-технічній документації. Які бувають шкідливі виробничі фактори — далі у статті.

Зразок наказу про прийняття на роботу зі шкідливими умовами

Небезпечні та шкідливі виробничі фактори на підприємстві. Обов’язки роботодавця

Протягом роботи на працівника можуть впливають різні чинники, серед яких, зокрема, і шкідливі виробничі фактори. Захистити від них працівника і створити безпечні та нешкідливі умови праці на підприємстві — обов’язок роботодавця. Так скеровує стаття 153 Кодексу законів про працю України, однак подробиць щодо цього КЗпП не надає.

Шкідливі виробничі фактори — це фактори середовища і трудового процесу, що можуть спричинити професійну патологію, тимчасове або стійке зниження працездатності, підвищити частоту захворювань, призвести до порушення здоров’я потомства.

Саме тому так важливо вибудувати на підприємстві дієву систему управління охороною праці. Функціонування системи управління охороною праці на всіх підприємствах незалежно від кількості працівників, а також у фізичних осіб, які використовують найману працю, передбачене ст. 13 Закону про охорону праці. СУОП покликана створити у кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умови праці, які відповідають вимогам нормативно-правових актів, а також є підгрунтям для стабільного зниження рівня виробничого травматизму, аварій та професійних захворювань.

Роботодавець має забезпечити функціонування СУОП. Зокрема, серед іншого він організовує аудит охорони праці, лабораторні дослідження умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання й устатковання, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, визначені законодавством, та за їх підсумками вживає заходів, щоб усунути небезпечні й шкідливі для здоров’я виробничі чинники.

Алгоритм дій роботодавця щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці

Небезпечні та шкідливі виробничі фактори

Як шкідливі, так і небезпечні виробничі фактори поділяють на хімічні, фізичні, біологічні та психофізіологічні.

види шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища

Види шкідливих та небезпечних виробничих факторів

До хімічних небезпечних і шкідливих виробничих факторів належать органічні та неорганічні речовини та їхні сполуки.

Фізичні небезпечні та шкідливі виробничі фактори — це:

 • незадовільний мікроклімат (температура, вологість, вентиляція повітря, інфрачервоне або ультрафіолетове випромінювання) в приміщенні;
 • барометричний тиск;
 • постійні електричні поля і випромінювання;
 • небезпечне іонізуюче випромінювання;
 • високий рівень промислових шумів та вібрацій (місцева або загальна);
 • недостатнє природне або технічне освітлення в робочих приміщеннях.

Біологічні фактори — це мікроби, грибки, продукти мікробіологічного синтезу (кормові дріжджі, антибіотики, гормони, засоби захисту рослин) тощо.

Небезпечні та шкідливі виробничі фактори Дізнайтеся, який порядок встановлення професійних хвороб працівників

До психофізіологічних факторів належать:

 • емоційна напруга (обумовлена, наприклад, надмірним навантаженням на центральну нервову систему, органи чуттів);
 • динамічні й статичні перевантаження;
 • вимушене положення тіла при виконанні різноманітних виробничих операцій;
 • надмірний і тривалий тиск різних предметів на кінцівки та інші частини тіла, перевантаження окремих систем організму;
 • недостатня рухова активність;
 • надмірно швидкий темп роботи.

Для визначення шкідливих речовин й несприятливих виробничих факторів використовуйте Перелік шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’язкові попередній (періодичні) медичний огляд працівників (додаток 4 до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ від 21.05.2007 № 246).

Вплив несприятливих виробничих факторів призводить до розвитку професійних хвороб у робітників на тих виробництвах, де не дотримуються санітарно-гігієнічних нормативів і раціонального режиму праці, допускають порушення в експлуатації вентиляції, застосовують обладнання та меблі, які не відповідають анатомо-фізіологічним особливостям працівників, порушують технологічні регламенти, де багато ручної праці, недостатній контроль за умовами праці з боку адміністрації, органів санітарного нагляду та наявні інші порушення.

Гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища та трудового процесу

Будь-який небезпечний чи шкідливий виробничий фактор фізичної, хімічної, біологічної природи, присутній у середовищі життєдіяльності людини, підлягає гігієнічній регламентації. Кількісні та якісні характеристики небезпечних виробничих факторів визначають під час атестації робочих місць за умовами праці.

Основна мета атестації — врегулювати відносини між роботодавцем і працівниками щодо реалізації їхніх прав на здорові та безпечні умови праці, пільги й компенсації за роботу в несприятливих умовах. Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці затверджений постановою КМУ від 01.08.1992 № 442.

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації.

Атестацію робочих місць проводить атестаційна комісія в строки, передбачені колективним договором, але не рідше ніж один раз на п’ять років. Залежно від характеристик технологічного процесу, обладнання, сировини, матеріалів атестаційна комісія вивчає і складає перелік шкідливих і небезпечних виробничих факторів, показників важкості та напруженості трудового процесу, які потрібно оцінити на кожному робочому місці.

Результати атестації використовуються для розроблення заходів щодо покращення умов праці і оздоровлення працівників та під час визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах, пільг і компенсацій за рахунок підприємств, установ та організацій, обґрунтування пропозицій про внесення змін до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Гігієнічна оцінка умов та характеру праці

Гігієнічну оцінку умов та характеру праці на робочих місцях здійснюють відповідно до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08 квітня 2014 року № 248 (далі — Гігієнічна класифікація).

Гігієнічна класифікація праці розподіляє умови праці на 4 класи:

 1. оптимальні;
 2. допустимі;
 3. шкідливі;
 4. небезпечні.

Шкідливі умови праці характеризуються такими рівнями шкідливих виробничих чинників, які перевищують гігієнічні нормативи та здатні несприятливо впливати на організм працівника та/або його нащадків. За рівнем перевищення гігієнічних нормативів і вираженості можливих змін в організмі працівників ці умови праці поділяють на 4 ступені:

 • 1 ступінь (3.1) — виробничі чинники спричиняють функціональні зміни, що виходять за межі фізіологічних коливань та збільшують ризик погіршення здоров’я;
 • 2 ступінь (3.2) — виробничі чинники здатні спричиняти стійкі функціональні порушення, здебільшого призводять до зростання виробничо обумовленої захворюваності й появи окремих випадків професійних захворювань, що виникають після тривалої експозиції;
 • 3 ступінь (3.3) — виробничі чинники, крім зростання хронічної захворюваності — виробничо обумовленої та захворюваності з тимчасовою втратою працездатності, призводять до розвитку професійних захворювань;
 • 4 ступінь (3.4) — виробничі чинники здатні призводити до значного зростання хронічної патології і рівнів захворюваності з тимчасовою втратою працездатності, а також до розвитку тяжких форм професійних захворювань.

Перелік протоколів досліджень шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу

Пільги і компенсації за роботу в умовах дії шкідливих і небезпечних виробничих факторів

Через технологічні особливості виробництва забезпечити повною мірою здорові умови праці неможливо, тому працівники мають право на пільги та компенсації. Це, зокрема, безплатне забезпечення:

 • лікувально-профілактичним харчуванням;
 • молоком або рівноцінними харчовими продуктами;
 • газованою солоною водою.

Крім того, працівники, зайняті у шкідливих і важких умовах праці, мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги та компенсації, які надаються у порядку, визначеному законодавством.

Право на такі пільги й компенсації підтверджують або скасовують лише за результатами атестації та наявності виробництва, професії, роботи або посади у Списках:

 • виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою КМУ від 24.06.2016 № 461;
 • виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, затверджених постановою КМУ від 17.11.1997 № 1290,

а також у Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затвердженому постановою КМУ від 21.02.2001 № 163.

Розмір пільг і компенсацій залежить від часу зайнятості працівника під впливом шкідливих факторів виробничого середовища та трудового процесу.

Небезпечні та шкідливі виробничі факториПам’ятайте! Під час укладання трудового договору роботодавець зобов’язаний проінформувати працівника під розписку про умови праці та наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто та про можливі наслідки впливу цих факторів на здоров’я працівника (ст. 5 Закону про охорону праці).

наказ про прийняття на роботу зі шкідливими умовами праці

Нормативно-правові акти, за якими визначають право працівників на пільги і компенсації

Назва Списку, Переліку, якими встановлено пільги й компенсації

Нормативний документ

Пенсія за віком на пільгових умовах за роботу з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці

Список № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах

стаття 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 1788-ХІІ (далі — Закон № 1788);

розділ XV Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003№ 1058-ІV (далі — Закон № 1058);

постанова КМУ «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» від 24.06.2016 № 461

Пенсія за віком на пільгових умовах за роботу із шкідливими та важкими умовами праці

Список № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах

стаття 13 Закону № 1788;

розділ XV Закону № 1058;

постанова КМУ «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» від 24.06.2016 № 461

Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці

Список виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку

стаття 7 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР;

постанова КМУ «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці» від 17.11.1997 № 1290 (додаток 1)

Скорочена тривалість робочого тижня

Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня

стаття 51 Кодексу законів про працю України (КЗпП);

постанова КМУ «Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня» від 21.02.2001 № 163

Безплатна видача лікувально-профілактичного харчування за роботу з особливо шкідливими умовами праці

Перелік виробництв, професій і посад, робота в яких дає право на безплатне отримання лікувально-профілактичного харчування у зв’язку з особливо шкідливими умовами праці

стаття 166 КЗпП;

постанова Держкомпраці СРСР, Президії ВЦРПС «Про затвердження Переліку виробництв, професій і посад, робота в яких дає право на безплатне отримання лікувально-профілактичного харчування у зв’язку з особливо шкідливими умовами праці, раціонів цього харчування, норм безплатної видачі вітамінних препаратів і правил безплатної видачі лікувально-профілактичного харчування» від 07.01.1977 № 4/П-1

Безплатна видача молока або інших рівноцінних харчових продуктів

Перелік хімічних речовин, при роботі з якими у профілактичних цілях рекомендується вживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів

стаття 166 КЗпП;

стаття 7 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII

Доплати за умови праці

Перелік посад спеціалістів (у тому числі керівників) та інших працівників підприємств, установ і організацій державної ветеринарної медицини, безпосередньо зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, яким може встановлюватися доплата у розмірі до 12 відсотків посадового окладу;

Перелік посад спеціалістів (у тому числі керівників) та інших працівників підприємств, установ і організацій державної ветеринарної медицини, безпосередньо зайнятих на роботах з особливо шкідливими умовами праці, яким може встановлюватися доплата в розмірі до 24 відсотків посадового окладу;

Перелік робіт з важкими, шкідливими та особливо шкідливими умовами праці у будівництві, на яких встановлюється підвищена оплата праці;

Перелік робіт із шкідливими і важкими та особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, на яких встановлюється підвищений розмір оплати праці робітників підприємств з виробництва літальних апаратів

стаття 100 КЗпП;

постанова Держкомпраці СРСР, Секретаріату ВЦРПС «Про затвердження Типового положення про оцінку умов праці на робочих місцях і порядку застосування галузевих переліків робіт, на яких можуть встановлюватися доплати робітникам за умови праці» від 03.10.1986 № 387/22-78;

постанова КМУ «Про умови оплати праці працівників підприємств, установ і організацій державної ветеринарної медицини» від 11.12.1998 № 1960;

постанова КМУ «Про затвердження Переліку робіт із важкими, шкідливими та особливо шкідливими умовами праці у будівництві, на яких встановлюється підвищена оплата праці» від 12.07.2005 № 576;

постанова КМУ «Про затвердження Переліку робіт із шкідливими і важкими та особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, на яких встановлюється підвищений розмір оплати праці робітників підприємств з виробництва літальних апаратів» від 02.04.2009 № 307

Як здійснюється розрахунок доплат за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці

logo