-

Посадова інструкція фахівця з питань цивільного захисту

7 квітня 2020
18804
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Інструкція з питань цивільного захисту відповідає вимогам Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників у сфері цивільного захисту України та набуває чинності з моменту затвердження. Скачайте посадову інструкцію фахівця з питань цивільного захисту та скористайтесь нею як зразком при розробці власної.

1. Загальні положення

1.1. Посада «Фахівець з питань цивільного захисту» (далі — фахівець) належить до категорії «Професіонали».

1.2. Кваліфікаційні вимоги — вища освіта за освітнім ступенем магістра та спеціальністю, що відповідає профілю діяльності на посаді. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Стаж роботи на виробництві — не менше 5 років.

1.3. Вимоги до спеціальних знань — володіння основними принципами роботи на персональному комп’ютері та відповідними основними програмами.

1.4. Фахівець з питань цивільного захисту знає та застосовує у своїй діяльності:

  • Конституцію України, Кодекс цивільного захисту України, законодавчі та нормативні акти з питань цивільного захисту;
  • положення, інструкції, накази, статути, розпорядження, методичні та керівні документи, що регламентують організацію заходів цивільного захисту; 
  • тактико-технічні характеристики техніки, технічних засобів та  обладнання, які є на підприємстві (установі чи організації);
  • порядок надання домедичної допомоги постраждалим;
  • сутність організаційних заходів з ліквідації на підприємстві (установі, організації) надзвичайної ситуації та її наслідків;
  • правила ділового етикету;
  • правила та норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища;
  • плани і заходи реагування на підприємстві (установі, організації) на надзвичайні ситуації та порядок взаємодії з підрозділом служби з надзвичайної ситуації.
Чи може один фахівець відповідати одночасно за охорону праці, пожежну безпеку, цивільний захист

1.5. Фахівець призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника по (підприємству, організації).

1.6. Фахівець підпорядковується безпосередньо керівнику підприємства (установи, організації) та звітує перед ним про проведену роботу.

1.7. Фахівець під час відсутності, заміщується особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і обов'язків та несе відповідальність за виконання покладених на неї функціональних обов’язків.

2. Посадові обов’язки фахівця з питань цивільного захисту

2.1. Забезпечує ефективне виконання завдань і обов’язків з питань цивільного захисту на підприємстві (установі, організації).

2.2. Розробляє плани робіт та іншу документацію з питань цивільного захисту, інструкції з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій на підприємстві (установі, організації), а також положення, обґрунтування, пояснювальні записки та звіти щодо убезпечення впливу потенційно небезпечних об’єктів.

2.3. Проводить постійну роботу із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на підприємстві (установі, організації).

2.4. Забезпечує збір та узагальнення даних щодо стану безпеки на підприємстві (установі, організації).

2.5. Прогнозує розвиток подій внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій (аварій, катастроф тощо). Узагальнює та аналізує причини їх виникнення.

2.6.  Розроблює комплексні заходи та вносить пропозиції щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації.

2.7. Організовує та контролює підготовку персоналу (працівників) підприємства (установи, організації) до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

2.8. Забезпечує участь відповідних сил та засобів підприємства (установи, організації) у проведенні аварійно-рятувальних робіт, у межах їх тактико-технічних можливостей.

2.9. Здійснює керівництво виконанням заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

2.10. Вживає заходів щодо забезпечення працівників підприємства (установи, організації) засобами колективного та індивідуального захисту.

2.11. Організовує та координує під час виникнення надзвичайних ситуацій заходи з евакуації працівників та майна підприємства (установи, організації).

2.12. Вживає заходів щодо утримання у справному стані засобів цивільного та протипожежного захисту, недопущення їх використання не за призначенням.

Всеукраїнський онлайн-марафон: як підприємствам пережити весну 2020

2.13. Забезпечує надання медичної допомоги постраждалим на підприємстві (установі, організації). Контролює дотримання правил та норм охорони праці під час проведення аварійно-рятувальних робіт.

2.14. Організовує розміщення інформації про передбачувані заходи безпеки під час аварії та скоординовану поведінку персоналу (працівників) у разі її виникнення.

2.15. Вживає заходів щодо своєчасного підвищення персоналом (працівниками) підприємства (установи, організації) кваліфікації з питань цивільного захисту.

2.16. Готує відповідні проекти наказів з питань цивільного захисту відповідно до закріплених за ним напрямків діяльності та в разі їх затвердження, здійснює контроль за їх виконанням.

2.17. Виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права фахівця з питань цивільного захисту

3.1. Представляти в установленому порядку підприємство (установу, організацію) в органах виконавчої влади (установах організаціях) з питань цивільного захисту.

3.2. Надавати керівнику підприємства (установи, організації) пропозиції щодо організації та проведення заходів цивільного захисту, що вимагають негайного вирішення.

3.3. Одержувати від структурних підрозділів підприємства (установи, організації) інформацію, необхідну для виконання покладених обов’язків.

3.4. Знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності, а також з документами, що визначають його права і обов’язки за займаною посадою та критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

3.5. Здійснювати контроль за правильним і своєчасним проведенням заходів цивільного захисту в структурних підрозділах підприємства (установи, організації).

3.6. Вносити керівництву пропозиції щодо заохочення або накладання стягнення на працівників підприємства (установи, організації) за результатами виконання заходів з цивільного захисту.

4. Відповідальність фахівця з питань цивільного захисту

4.1. Невиконання або несвоєчасне чи неякісне виконання покладених на нього обов’язків та (або) невикористання наданих прав, перевищення своїх повноважень, порушення етики поведінки та інших обмежень, передбачених чинним законодавством.

4.2. Недотримання вимог правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, інших нормативно-правових актів, які діють на підприємстві (установі, організації та невиконання або неналежне виконання законних розпоряджень керівництва.

4.3. Розголошення інформації, яка є комерційною таємницею підприємства (установи, організації).

4.4. Заподіяння матеріального збитку підприємству (установі, організації) та вчинення інших правопорушень, скоєних під час своєї діяльності, в межах санкцій, встановлених чинним законодавством.

4.5. Неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Конфіденційність

5.1. Фахівець з питань цивільного захисту повинен зберігати всю конфіденційну інформацію, яка буде передана керівництвом або одержана в результаті виконання його професійних обов’язків.

logo